IMPEL Logo
  • Три търга за услуги в подкрепа на дейностите на IMPEL

    Три търга за услуги в подкрепа на дейностите на IMPEL

Добре дошли в IMPEL

Мрежата на Европейския съюз за прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда (IMPEL) е международна асоциация с нестопанска цел на органите по околна среда на държавите - членки на Европейския съюз, присъединяващите се страни и страните кандидатки за членство в ЕС, страните от ЕИП и ЕАСТ и потенциалните кандидатки за присъединяване към Европейската общност.

Мисията ни е да осигурим ефективно прилагане и изпълнение на европейското законодателство в областта на околната среда чрез насърчаване на професионалното сътрудничество, обмена на информация и най-добри практики между регулаторните органи в областта на околната среда.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter