IMPEL Logo

За IMPEL

Мрежата на Европейския съюз за прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда (IMPEL) е международно сдружение с нестопанска цел на органите по околната среда на държавите-членки на Европейския съюз, присъединяващите се страни и страните кандидатки за членство в ЕС, страните от ЕИП и ЕАСТ и потенциалните кандидатки за присъединяване към Европейската общност. Асоциацията е регистрирана в Белгия, а седалището ѝ е в Брюксел. Понастоящем IMPEL има 56 членове от 36 държави, включително всички държави-членки на ЕС, Северна Македония, Сърбия, Турция, Исландия, Косово*, Албания, Швейцария и Норвегия.

(*Това наименование не засяга позициите относно статута и е в съответствие с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимостта на Косово.)

От неформално към официално

IMPEL е създадена през 1992 г. като неформална Мрежа на европейските регулатори и органи, занимаващи се с прилагането и изпълнението на законодателството в областта на околната среда. През 2008 г. IMPEL се трансформира в международна асоциация с нестопанска цел съгласно белгийското законодателство. Прочетете повече за историята на Мрежата IMPEL. 

Целите на Мрежата

Целта на Мрежата е да създаде необходимия импулс в Европейския съюз за постигане на напредък в осигуряването на по-ефективно прилагане на законодателството в областта на околната среда. Основните дейности на IMPEL се осъществяват в рамките на проектна структура и се отнасят до повишаване на осведомеността, изграждане на капацитет, партньорска проверка, обмен на информация и опит в областта на прилагането, международно сътрудничество в областта на прилагането, както и насърчаване и подкрепа на практическата приложимост и изпълнимостта на европейското законодателство в областта на околната среда.

IMPEL се е превърнала в широко известна организация в областта на околната среда и е спомената в редица законодателни и политически документи на ЕС, напр.:

  • Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно обща програма за действие на Съюза в областта на околната среда до 2020 г. "Да живеем добре, в границите на нашата планета", с което се определя Седмата програма за действие на Общността в областта на околната среда,
  • Препоръка 2001/331/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. за определяне на минимални критерии за инспекциите по околната среда в държавите членки (RMCEI),
  • Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагането на законодателството на Европейската общност в областта на околната среда и,
  • Главните насоки на Европейската комисия за оценка на въздействието.
.

Subscribe to our newsletter