IMPEL Logo

За IMPEL

Членовете на ЕИМПЕЛ са 55 екологични органа в 36 държави: 28-те държави-членки на ЕС, Бившата югославска република Македония, Сърбия, Турция, Исландия, Косово*, Албания, Швейцария и Норвегия. В рамките на Асоциацията IMPEL те се наричат страни членки на IMPEL.
Общото събрание на IMPEL може да приема наблюдатели в Асоциацията, които след това могат да участват в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас. Наблюдател може да бъде международна организация или мрежа, която е тясно свързана с дейностите на IMPEL. Експерти, номинирани от представител на наблюдател, също могат да присъстват на проекти и дейности на IMPEL.

(*Това определяне не засяга позициите относно статута и е в съответствие с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимостта на Косово)

Subscribe to our newsletter