IMPEL Logo

About IMPEL

Съставът на секретариата се състои от екип от петима служители:

Will Fawcett

Уил Фосет отговаря за организационната и оперативната подкрепа на IMPEL. Основните му задачи са да планира, координира и проследява заседанията на Управителния съвет и ОС. Той подкрепя председателя и заместник-председателя в тяхната работа. Той помага за изготвянето на искания за безвъзмездни средства и доклади в сътрудничество с Борда, ръководителите на експертните екипи, служителя по проектите и финансовия служител. Той координира работата на секретариата и осъществява връзките и управлението на доставчиците на стоки и услуги. Той също така координира дейностите с други съответни мрежи за екологично съответствие.

 

Pinar Topkaya

Пинар Топкая отговаря за управлението на проекти. Тя отговаря за надзора на проектното портфолио и дейности и за създаването на планове за управление на проектите на IMPEL. Тя изготвя планове за управление на риска и осигурява отчитането и контрола на промените. Тя подпомага експертните екипи при съставянето на техните работни планове. Тя осигурява своевременно наблюдение и отчитане на напредъка на проектите и изготвя технически доклади за отчитане на безвъзмездните средства на IMPEL’. Тя подпомага ръководителите на проекти за контрол на разходите в сътрудничество с финансовия служител.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Общи административни услуги

Фотини Стамати осигурява ИМПЕЛ’с обща административна поддръжка. Управлява процеса на проявяване на интерес и достъпа на членовете’в интранет и поддържа актуализиран списък с контакти. Тя разпространява съответната информация до националните координатори, Управителния съвет и организациите членки. Тя поддържа комуникацията в интранет от борда, комитетите, проектите и дейностите към мрежата. Тя осигурява подкрепа за създаването на видеоконференции и процедури за регистрация на срещи на IMPEL и управлява календара на IMPEL.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Senay Arslan

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks,  abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter