IMPEL Logo

Отказ от отговорност

Мрежата IMPEL не дава гаранции, че предоставената информация е актуална, точна, пълна или без грешки. Не поемаме никаква отговорност за щети или загуби, произтичащи пряко или косвено от използването на този уебсайт, при условие че те не са причинени умишлено или поради груба небрежност.
Изрично си запазваме правото да променяме, допълваме и изтриваме уебсайта частично или изцяло без предварително уведомление или да спрем публикуването му изцяло или за ограничен период от време.

Този сайт съдържа връзки към други уебсайтове. Ние изрично се дистанцираме от съдържанието на свързаните външни страници, тъй като нямаме контрол върху тези страници и не носим отговорност за тяхното съдържание.

Всички изображения, използвани в този уебсайт, са използвани след съгласието на съответните фотографи.

При никакви обстоятелства IMPEL няма да носи отговорност пред лица, които могат да решат да разчитат на информацията, съдържаща се в сайта. Всяко физическо или юридическо лице, което разчита на информация, получена от този уебсайт, прави това на свой собствен риск.

Разпространението на информация на този интернет сайт от нас не създава никакви права или ползи, материални или процесуални, изпълними по закон или по справедливост, от страна на мрежата, нейните инструменти, нейните служители или което и да е друго лице.

Нашата програма не събира и не проследява лична информация от своя интернет сайт, освен ако посетителят не е предоставил доброволно лична информация за кореспонденция или за други цели. Обща информация от сървърните логове може да се използва за проследяване на броя на посетителите на сайта, вида на използвания софтуер на браузъра и маршрутите, по които посетителите преминават през сайта. Тази информация ще бъде използвана само в обобщен вид и единствено за целите на подобряване на нашия уебсайт и неговото обслужване на нашите зрители, като направим информацията, която предоставяме, по-лесна за намиране и използване.

Subscribe to our newsletter