IMPEL Logo

Промишленост и въздух

Екипът от експерти "Промишленост и въздух" се занимава основно с практическото прилагане и изпълнение на законодателни актове, свързани с промишлеността. В тази област ключовата директива е Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (IED. Освен това Директивата за качеството на въздуха е от особен интерес за експертния екип поради тясната й връзка с емисиите във въздуха. Друг законодателен акт се отнася до Директивата "Севезо" относно контрола на големите промишлени аварии. Основната насока на дейностите на експертния екип е да се подобри спазването на IED в цяла Европа и да се намалят вредните емисии на замърсители във въздуха, земята и водата, да се подобри ефективността при използването на ресурсите и да се намали количеството на отпадъците.

Tags:

Key areas

 • Промишлени емисии
 • Качество на въздуха
 • Промишлени аварии
 • Критерии за риск

Related projects

 • Подкрепа за прилагането на IED

  Проектът има за цел да сподели знания и добри практики сред специалистите в областта на регулирането и да разработи насоки и материали за обучение в подкрепа на ефективното прилагане на Директивата за емисиите от промишлеността (ДПЕП). Конкретните резултати от проекта през следващите четири години (2021-2024 г.) ще бъдат:

  [Read more]
 • Наредба за нефт и газ на сушата

  Интензивният обществен дебат за шистовия газ насочи вниманието към цялата промишленост за добив на нефт и газ на сушата, към начина на нейното регулиране и към това, което се счита за най-добра практика в отрасъла. Регулаторната рамка на ЕС наскоро беше оценена от Европейската комисия (ЕК), която публикува "Препоръка" за минимални принципи за добив на въглеводороди (включително шистов газ) чрез хидравлично разбиване, с намерението да направи преглед на прилагането ѝ през август 2015 г. В тази работа обаче не бяха разгледани съществуващите практики на наземната нефтена и газова промишленост.

  [Read more]
 • Поредица от семинари на тема "Научени уроци от промишлени аварии

  Събирането и анализът на данни за трудови злополуки са необходими, за да се предотвратят нови злополуки. Инспекторите трябва да разполагат с илюстрации на аварийни ситуации, за да разберат какво се е случило в действителност и какви мерки са били взети в такива ситуации.

  [Read more]
 • Вземане под внимание на човешкото здраве чрез IPPC

  Този проект беше предприет, за да се изготви доклад за това как се отчитат последиците за човешкото здраве на различните етапи, свързани с издаването на разрешителни в рамките на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ). Чрез разглеждане на настоящите разнообразни подходи на държавите-членки към този въпрос беше разработено ръководство за добри практики. Това ръководство ще подпомогне държавите-членки, като определи общите принципи и процедури, които те могат да вземат предвид при прилагането на Директивата за КПКЗ. Директивата за КПКЗ поставя по-силен акцент от всяко предишно законодателство върху защитата на човешкото здраве чрез регулиране на околната среда. В рамките на проекта беше установено, че в повечето европейски държави-членки (ДЧ) отговорностите за опазване на здравето и околната среда не се поемат от един и същ орган. Следователно прилагането на КПКЗ е предизвикателство и изисква значително сътрудничество.

  [Read more]
 • INSPECTAN: Насоки за инспекция на околната среда в кожарската промишленост

  Настоящият доклад е изготвен въз основа на резултатите от въпросник, обсъден на срещи, проведени в периода октомври 2004 г. - юни 2005 г. Дискусиите се съсредоточиха върху икономиката; производствените процеси; законите и разпоредбите; процедурите за контрол. Докладът е замислен като инструмент за публичните органи, участващи в контрола и наблюдението на кожарската промишленост. За тази цел в него е събран опитът на няколко европейски страни от кожарската и дъбилната промишленост.

  [Read more]
 • Прилагане и използване на BREF

  Основната цел на този проект на IMPEL беше да се осъществи обмен на информация за реалното използване на BREF и прилагането на НДНТ между членовете на IMPEL и оперативните органи, отговарящи в държавите членки за разпространението на BREF и прилагането на НДНТ.

  [Read more]
 • Използването на летливи органични съединения (ЛОС) и хлорирани въглеводороди

  Целта на този проект е да се обмени информация за прилагането на директивата за ЛОС между експерти и/или инспектори. По време на работния семинар на IMPEL на участниците беше представена информация за разпоредбите за ЛОС в директивата и някои национални закони. Основният акцент беше обсъждането на подготвените казуси в малки работни групи, които се състояха от 8 до 16 членове всяка. Основните резултати бяха:

  [Read more]
 • Търговия с емисии

  Целите на тази работа в областта на търговията с емисии (фаза I - III) бяха да се обединят усилията на различните регулатори и органи, участващи в прилагането, и да се разберат всички различия в подхода и всяко въздействие, което това може да окаже върху функционирането на схемата. Където е възможно, това трябва да доведе до хармонизиране на оперативните практики и следователно до хармонизиране на функционирането на схемата.

  [Read more]
 • INSPECT-CEM - Насоки за екологична инспекция на циментовата клинкерна промишленост

  Процесът на производство на цимент е сложна промишлена дейност, която потенциално може да окаже силно въздействие върху околната среда. Различният опит и ноу-хау показаха, че мониторингът само на емисиите от комините не може да бъде ефективна стратегия за контрол; важно е да се приложи интегрирано действие за контрол, което да отчита също производствения процес и приетите технологии, тъй като стабилното и контролирано протичане на процеса е първата гаранция за осигуряване на съответствие.

  [Read more]
 • Проекти за енергийна ефективност

  IMPEL проведе редица проекти, свързани с енергийната ефективност. Енергийна ефективност при издаване на разрешителни и инспекции (2010-2012 г.) Енергетиката е приоритетен въпрос в Европейския съюз. Пакетът на ЕС за изменението на климата и енергетиката предвижда повишаване на енергийната ефективност с 20% и намаляване на парниковите газове с 20% до 2020 г. След ръководения от Финландия проект IMPEL за енергийна ефективност през 2002-2003 г. настоящата оценка показа, че са настъпили само незначителни промени в разглеждането на въпросите на енергийната ефективност в процедурите за издаване на разрешителни и надзор. В рамките на проекта бяха идентифицирани 7 основни предизвикателства, свързани с енергийната ефективност:

  [Read more]
 • Сравнителна програма за въвеждане и прилагане на стандарти за качество на въздуха по отношение на емисиите от промишлеността (PIAQ), фаза I - II

  Директивата за качеството на въздуха и нейните дъщерни директиви бяха въведени в държавите-членки на ЕС през последните години. През 2007 г. по-ранен проект на IMPEL (с водещ партньор Австрия) даде възможност за обмен на експертен опит в областта на лицензирането на инсталации в зони със замърсен атмосферен въздух въз основа на проучване в някои държави членки. Проучване с ограничен обхват през 2009 г. показа, че директивите са били приложени на практика по различен начин в различните държави - членки на IMPEL. Контактите между експертите в тези държави потвърдиха различията, водещи до различни дейности по управление на качеството на въздуха по отношение на издаването на разрешителни и прилагането на законодателството в секторите на промишлеността, трафика и корабоплаването. Въпреки това не се знае много за тези различни дейности и тяхното въздействие върху самото качество на въздуха. Разбира се, знаем, че качеството на атмосферния въздух се влияе и от трафика и корабоплаването. Този проект обаче се ограничава до емисиите от промишлеността, като се има предвид основният фокус на IMPEL и ограниченото време и налични ресурси.

  [Read more]
 • Свързване на Рамковата директива за водите и директивите за КПКЗ/ИЕ

  Директива 2008/1/ЕО относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (сега IED 2010/75/ЕС) и Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО са два от най-широкообхватните законодателни акта на ЕС в областта на околната среда. Те поставиха много предизвикателства пред държавите членки. Инсталациите, регулирани съгласно КПКЗ, могат да оказват въздействие върху водната среда, например чрез пряко или непряко изхвърляне на замърсители, водовземане и др. КПКЗ изисква инсталациите да функционират в съответствие с условията в разрешителните, отговарящи на най-добрите налични техники (НДНТ). От тях се изисква също така да спазват стандартите за качество на околната среда, установени в правото на ЕС, включително тези, произтичащи от правото на ЕС в областта на водите. Връзката между двете групи задължения обаче често не е никак проста.

  [Read more]
 • Екологични инспекции на промишлени инсталации в съответствие с Директивата за емисиите от промишлеността (IED)

  Целта на този проект беше да се организира обмен на информация относно най-добрите практики за прилагане на член 23 и други членове от IED, свързани с инспекциите. Като се вземат предвид вече разработените от IMPEL насоки за планиране на инспекциите и оценка на риска, както и изискванията на IED, беше разработена интерактивна книга с насоки за инспекциите на IED.

  [Read more]
 • Преходът към разрешителни за IED и как да се справим със съществени промени в разрешен обект

  На 6 януари 2011 г. влезе в сила Директивата за емисиите от промишлеността и нейните разпоредби, изброени в член 80, параграф 1, трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство в срок от две години. Съгласно Директивата за емисиите на парникови газове е възможно за много промишлени сектори да се наложи преразглеждане на съществуващите разрешителни, за да се отговори на изискванията на заключенията за НДНТ в съответния BREF документ (член 3, параграфи 11 и 12). Съгласно съществуващите директиви държавите-членки прилагат различни системи за справяне с промените, настъпващи в съоръженията. Тези промени се правят в разрешителните в различни формати и под различни форми, включително съгласувани промени в разрешителните, изменения в разрешителните, технически изменения в разрешителните и т.н. Член 20 от IED се отнася за промени в инсталациите, извършвани от операторите, а член 63 - за съществени промени в съществуващите инсталации. Тези разпоредби ще изискват нов подход от страна на държавите-членки при вземането на решение дали е необходим пълен преглед на Разрешението или се приема по-неформална система за одобрение на промените.

  [Read more]
 • Подобряване на издаването на разрешителни и проверките на инсталации за отглеждане на свине по IPPC чрез разработване на практически насоки

  През 2009 г. беше проведена програма за сравнение на издаването на разрешителни и проверките на инсталации за отглеждане на свине по IPPC в страните членки на IMPEL (фаза I). Проектът се фокусира върху пет ключови въпроса: съхранение на оборски тор, разпръскване на оборски тор, система за отглеждане на животните, системи за намаляване на емисиите на въздух и оценка на миризмите. Целта на проекта през 2009 г. беше да се учим един от друг, да обменяме опит и да идентифицираме добри практики.

  [Read more]
 • Правилни действия за издаване на екологични разрешителни

  Цикълът на екологичните инспекции (EIC) описва стъпка по стъпка как трябва да се планират екологичните инспекции и какво трябва да се вземе предвид при извършването им. EIC също така се използва от IMPEL като рамка, към която могат да се присъединят други инициативи на IMPEL за инспекции, за да се създаде по-добра съгласуваност между разработените инструменти. Въпреки че в Европа има голям опит в издаването на екологични разрешителни, самата процедура никога не е била описана в ръководство стъпка по стъпка. В резултат на това няма равнопоставени условия за процедурите по издаване на екологични разрешителни, няма насоки за новите служители, отговарящи за издаването на разрешителни, и има по-малко съгласуваност между инициативите на IMPEL относно издаването на разрешителни.

  [Read more]
 • Базов доклад за IED

  Базовият доклад е въведен в европейското законодателство едва от няколко години. Въпреки това някои държави-членки вече са натрупали значителен опит по отношение на проучванията на почвата, с добре установени процедури, основани в някои случаи на десетилетия практически опит. Целта на базовия доклад на IED е преди всичко оценката на качеството на почвата в началото на подновяването на разрешителното за промишлена дейност, за да се установи първоначалното състояние. Целта е да се осигури база за сравнение при окончателното закриване на дейността, за да се направи възможно прилагането на принципа "замърсителят плаща" на обективна основа.

  [Read more]
 • Опит с дерогации от IED BAT-AEL's

  Член 15, параграфи 4 и 5 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (IED) позволяват на членовете на IMPEL да определят, че при определени обстоятелства в разрешителното може да бъде определена по-малко строга пределно допустима стойност на емисиите (ПДН) от НДНТ-ПДНТ. Държавите членки разработват свои предложения за прилагане, които впоследствие ще бъдат разгледани от Комисията. Комисията не е публикувала насоки за начина, по който следва да се извърши определянето. Това може да доведе до различни тълкувания в държавите членки на IMPEL. Този проект ще има за цел да идентифицира добри практики и да помогне на регулаторните органи в IMPEL да разработят по-последователен подход към дерогациите на IED.

  [Read more]
 • Подкрепа за прилагането на интегрирания метод за оценка на риска (IRAM)

  На 6 януари 2011 г. влезе в сила Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП) и нейните разпоредби, изброени в член 80, параграф 1, трябваше да бъдат транспонирани в националното законодателство в срок от две години. IED установява нови изисквания за инспектиране на промишлените инсталации, както е описано в член 23 от директивата. Задълженията за рутинни екологични инспекции представляват ново предизвикателство за държавите - членки на ЕС. IMPEL вече разработи интегриран метод за оценка на риска (IRAM) в рамките на проекта IMPEL easyTools като инструмент, който да помогне на държавите членки да изпълнят изискванията на член 23 от IED. Разработването на интегрирания метод за оценка на риска (IRAM) и свързания с него ИТ инструмент изясни, че инструментът за оценка на риска трябва да се използва не само за инспекциите по IED, но и за инспекциите по Директивата Seveso и RMCEI.

  [Read more]
 • Връзка между Директивата за емисиите от промишлеността (IED) и Регламента REACH, фаза I и II

  В Директивата за емисиите от промишлеността (IED) има много позовавания на опасни вещества и произтичащите от тях рискове. Поради това си струва да се проучи: дали изискванията/задълженията съгласно Регламента REACH могат да бъдат полезни за работата по издаване на разрешителни и инспекции; какви промени във форматите на REACH за регистрация, заявления за разрешаване биха били възможни, за да бъдат още по-съвместими и да осигурят добавена стойност за разрешаването и инспектирането на IED, какви последици (включително положителни ефекти) имат изискванията на REACH за дейностите по издаване на разрешения и инспекции, и как да се подобрят синергиите и допълващият се характер на тези два законодателни акта.

  [Read more]
 • Екологични инспекции на промишлени инсталации в съответствие с Директивата за емисиите от промишлеността (IED) - Изготвяне на програми за инспекции, свързани с IRAM

  Директивата за емисиите от промишлеността (IED) влезе в сила на 6 януари 2011 г. Както е посочено в член 80, параграф 1, нейните разпоредби трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство в срок от две години. В член 23 от директивата се посочва, че IED установява нови изисквания за инспектиране на промишлените инсталации.

  [Read more]
 • СТРАТЕГИИ ЗА ПРОВЕРКА НА САМОНАБЛЮДЕНИЕТО И ДОКЛАДВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ ВЪВ ВЪЗДУХА"

  На 28 септември и 11 октомври 2021 г. се проведоха онлайн семинари за самоконтрол на емисиите във въздуха, организирани от проекта за изпълнение на IED IMPEL. Семинарите бяха посветени на самонаблюдението от страна на оператора, на емисиите във въздуха, непрекъснати и непрекъсваеми, фокусирани върху надеждността на самонаблюдението и неговото докладване от страна на операторите (задължените лица).

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter