IMPEL Logo

Търг за проект IMPEL TIGDA - удължен краен срок - 30 юни

20 Jun, 2023

Проектът TIGDA (Tackling illegal groundwater drilling and abstractions) има за цел да сподели знания и добри практики за управление на сондирането и водовземането на подземни води. Това ще включва специфични условия за издаване на разрешителни, акредитации, както и инструменти и методи за прилагане, въведени в различните държави членки, за да се намалят незаконните сондажи и (свръх)водовземането на подземни води, като по този начин се подпомогне постигането на добро количествено и качествено състояние на подземните водни тела. 

В рамките на проекта TIGDA има работен пакет "Техники за наблюдение на Земята за откриване на незаконни дейности, свързани с подземните води". Този работен пакет има за цел да направи преглед на различните видове методи и данни за наблюдение на Земята, които могат да се използват за откриване на незаконни дейности с подземни води. В рамките на работния пакет е необходимо да се предостави писмен доклад с препоръки за методите за наблюдение на Земята и данните спрямо мащаба на незаконните дейности с подземни води.  

Впоследствие IMPEL, за нуждите на работния пакет "Техники за наблюдение на Земята за откриване на незаконни дейности с подземни води", търси доставчик на услуги.  

Вижте приложената обява за услуга за консултант в рамките на проекта IMPEL TIGDA. 

Краенният срок за кандидатстване е удължен до 30 юни. 

Subscribe to our newsletter