IMPEL Logo

Търг за проекта NPRI

25 Jul, 2022

Проектът IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI), фаза IV, има за цел да изгради автономен капацитет за извършване на партньорски проверки. Стратегическият резултат от работата е по-доброто и хомогенно прилагане на законодателството в областта на околната среда на национално и регионално равнище, въз основа на специфичната законодателна и техническа ситуация във всяка от страните. Процесът на НИПР позволява да се идентифицират слабите места в мрежата въз основа на местен анализ и позволява да се набележат решения, които могат да бъдат приложени и в цялата мрежа. В рамките на проекта е необходимо да се окаже експертна подкрепа на ръководителите и екипа на проекта в специфичната област на партньорските проверки на международно ниво.

Впоследствие IMPEL, за нуждите на проекта NPRI фаза IV, търси доставчик на услуги.

Вижте приложената обява за услуга за консултант в рамките на проекта IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV.

Срокът е удължен - новата крайна дата за кандидатстване е 8 септември 2022 г.

Обявление за услуга за консултант в рамките на проекта IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) Phase IVINVITATION TO TENDER

Subscribe to our newsletter