IMPEL Logo

Постигане на по-добро съответствие в селскостопанския сектор чрез създаване на мрежи и партньорство между инспекциите по околна среда и селскостопанските инспекции

2013 - 2013

Завършен

Описание и цели на проекта

Европейската комисия определи тази област на проекта като приоритетна за IMPEL. Те изтъкнаха, че съществуват ниски нива на съответствие с Рамковата директива за водите (дифузно замърсяване & незаконно водочерпене) и Директивата за нитратите и че е установена разлика между “инспекциите по околна среда” и “инспекциите по земеделие”. В резултат на това те изразиха желание за засилване на работата в мрежа на различните регулаторни агенции с цел постигане на по-високи нива на съответствие в селскостопанския сектор, обмен на актуална информация и най-добри практики по отношение на дифузното замърсяване и контрола на нитратите.

В повечето страни членки често има множество организации, които извършват проверки за съответствие на обекти в селскостопанския сектор. Въпреки че агенциите обикновено са различни, често има обща припокриваща се цел за постигане на съответствие и опазване на околната среда.

Този проект обедини регулаторни експерти от инспекциите по околна среда и земеделските инспекции с ясната цел да се подобрят нивата на съответствие в земеделския сектор и най-вече в областите на дифузното замърсяване (РДВ) и контрола на нитратите.

 

Number: 2013/16 – Status: Завършен – Period: 2013 - 2013 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter