IMPEL Logo

BIOVAL - Изчисляване на възстановяването на екосистемите

2020

Текущо

Описание и цели на проекта

Въпросът за въздействието на престъпленията срещу дивата природа върху екосистемите и защитените видове все още е недостатъчно осведомен. Начинът за изчисляване на тези щети, за да се превърнат в полезен и надежден инструмент по време на наказателното преследване и по време на съдебните дела, е тема, която трябва да бъде допълнително проучена. Вече има някои добри примери. Например във Финландия прокурорът е задължен да работи с ‘ценоразпис’, който изчислява щетите за екосистемите и защитените видове. Това варира от по-малки нарушения до престъпления срещу дивата природа, при които са засегнати тежки застрашени видове.

По време на няколко конференции и семинари, свързани с трафика на диви животни и престъпленията срещу тях, се подчертава необходимостта щетите за екосистемите и защитените видове да станат видими по време на съдебните процедури. Това е важно, защото допринася за повишаване на осведомеността на прокурорите и съдиите, които често не са специализирани. Една добра, обективна и съпоставима система, която да направи щетите видими, ще увеличи подкрепата за използването на ‘ценоразпис’ по време на прокурорските и съдебните процедури.

Няколко аспекта трябва да бъдат взети предвид. На първо място, екологичният аспект на нарушението. Възможно ли е възстановяване или последиците от престъплението са необратими? Какъв е периодът от време, необходим за възстановяване? Застрашено ли е състоянието на опазването на околната среда? Ето защо са необходими биологични знания и познания за функционирането на екосистемите и защитените видове. На второ място, необходимо ли е да се валидират/изчислят екологичните щети в рамките на съществуващата икономическа система. Тук се нуждаем от креативни мислители с познания за функционирането на нашите икономически системи. Трето, необходими са ни познания за правните процедури, административното и наказателното право. Как е възможно изчисляването на щетите да се приложи в рамките на процедурите по разследване, прокуратура и съд? Въпросите са дали да се използват знанията за щетите като част от присъдата (наказателно право) или като необходимост от разходи за възстановяване на щетите (административно или гражданско право), или едновременно.

На по-късен етап от този проект трябва да имаме предвид и да помислим за комуникационни стратегии, тъй като запознаването на обществеността с щетите за природата, изразени в евро, също допринася за повишаване на осведомеността и следователно за предотвратяване на престъпленията срещу дивата природа.

Изходи/резултати:

  • Преглед на различните подходи към изчисляването на щетите, нанесени на екосистемите и защитените видове, като част от обвинението и съдебните дела.
  • Препоръка за намиране на единен подход/процес за изчисляване на вредите за екосистемите и защитените видове.
  • Разработване на единен подход и процес за изчисляване на щетите върху екосистемите и защитените видове и използването им по време на прокурорските и съдебните процедури.
  • Разработване на необходимите инструменти (напр. ценоразпис, база данни и др.) за изчисляване на щетите за екосистемите и защитените видове.
  • Сесии за обучение/инструктаж относно процеса и използването на инструментите за изчисляване на щетите за екосистемите и защитените видове.
  • Въвеждане в действие на инструментите за изчисляване на щетите върху екосистемите и защитените видове и използването им по време на наказателно преследване и съдебни дела.

Свързани файлове/информация

  • Директива за птиците, 2009/147/ЕО.
  • Директива за местообитанията, 92/43/ЕИО.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Текущо – Period: 2020 – Topic: Опазване на природата - Tags:

Subscribe to our newsletter