IMPEL Logo

Изграждане на капацитет и обучение

2019 - 2021

Завършен

Описание и цели на проекта

През последните няколко години IMPEL и Европейската комисия издадоха своите позиции относно изграждането на капацитет и следователно сега различни проекти на IMPEL поемат инициативата да развият своите идеи за това как да подкрепят своите членове при прилагането на продуктите, които предоставят.

Както е посочено в документа с позицията на IMPEL, изграждането на капацитет е един от основните приоритети на IMPEL и през последните две десетилетия той разработи голямо разнообразие от инструменти, включително методологии и насоки. Подпомагането на своите членове чрез различни дейности, като например обучение за практическото използване на разработените инструменти, както и работни срещи и семинари, е обичайна практика. За улесняване на обмена на практически опит и експертни познания и изграждането на капацитет се използват редица интервенции чрез работната му програма, а именно: i) партньорски проверки чрез Инициативата за преглед на IMPEL (IRI); ii) обмен на инспектори; iii) технически работни срещи и семинари; iv) обмен на персонал; v) съвместни дейности, като например проверки и обучение. Въпреки че тези дейности се оказаха успешни и ценни и отговарят на нуждите на членовете на IMPEL’с цел да се постигне по-голяма динамика в изграждането на капацитет и обучението и да се избегне ad hoc подход, IMPEL счита, че е необходима доброволна и стабилна програма за изграждане на капацитет и обучение, която да предлага целенасочени и съобразени с нуждите дейности, като например обучение за специални групи, екологични области, междусекторни теми и т.н.

Този проект има за цел да разработи, чрез по-последователен, всеобхватен и интегриран подход, многогодишна стратегия и многогодишна работна програма, които ще свържат по-добре нуждите на членовете на IMPEL и на други ключови участници по веригата на съответствие.

 Очаквани резултати:

  • Предложение за многогодишна работна програма за 2021 г. – 2026 г.
  • Многогодишна стратегия.
  • Доклад/проучване как да се създаде Център за знания и иновации.
  • Доклад, който описва инструментариума.
  • Доклади от конференции, които описват обратната връзка и приноса, даден от членовете на IMPEL.

Свързани файлове/информация

Number: 2019/23 – Status: Завършен – Period: 2019 - 2021 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter