IMPEL Logo

Избор на подходящи интервенции, Фаза 3

2014 - 2014

Завършен

Описание и цели на проекта

За да се подобри ефективността на прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда от страна на инспекциите по околна среда, този проект има за цел да предостави на членовете на IMPEL набор от инструменти за избор на интервенции в зависимост от обстоятелствата. Инструментът е разработен и тестван във фаза 1 и 2 на проекта. По време на фаза 3 ще бъдат направени подобрения в инструмента за моделиране iDEPEND, ще бъде определен обект домакин и ще бъдат по-широко разгласени ползите от моделирането на зависимостите и инструментариума.

В Седмата програма за действие в областта на околната среда (7 ПДОС) ключово направление е ефективното прилагане на законодателството в областта на околната среда. През 2012 г. ЕК издаде съобщение за подобряване на изпълнението на мерките в областта на околната среда (COM (2012) 95), в което се подчертава използването на допълнителни подходи към проверките. В първия етап на този проект (2012 г.) беше въведена концепцията за модел или пътна карта, която да подпомогне избора на допълващи подходи. Във втората фаза на този проект (2013 г.) беше разработен и тестван набор от инструменти, които да позволят на специалистите и политиците да изберат правилната комбинация от интервенции в зависимост от обстоятелствата, за да постигнат резултати или цели в областта на околната среда. Това включваше използването на инструмент за моделиране на зависимости, наречен iDEPEND. iDEPEND позволява на потребителите да определят цели (или резултати) и да събират, картографират и тестват факторите, от които зависят целите (или резултатите) (зависимости). В рамките на проекта бяха изготвени насоки за това как да се използва моделирането на зависимостите, за да се подпомогне изборът на подходящи интервенции.

Основните дейности на този етап (3) на проекта ще бъдат:

  1. Предоставяне на инструмент за моделиране на зависимости, основан на iDEPEND и отразяващ потребителските тестове, проведени във фаза 2.
  2. Предоставяне на ръководство за избор на интервенции с помощта на iDEPEND, разработено по време на фаза 2.
  3. Създаване на сайт и/или портал, на който да се помещават: iDEPEND; библиотека от интервенции; и информация/доказателства за използването на интервенциите.
  4. Комуникиране и популяризиране на инструментариума сред членовете на IMPEL и други потребители.

Свързани файлове/информация

 

 

Number: 2014/12 – Status: Завършен – Period: 2014 - 2014 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter