IMPEL Logo

Чадърна програма за спешни случаи, свързани с климата

2021

Текущо

Описание и цели на проекта

Обявяването на извънредна ситуация, свързана с климата (както и все по-голямото осъзнаване на въздействието на пластмасата, намаляването на биологичното разнообразие, а сега и на въздействието на глобална пандемия &; потенциално екологично възстановяване), оказват дълбоко въздействие върху политиката, начина на регулиране и върху тези, които регулираме.  Натискът да се допринесе за намаляването на парниковите газове, намаляването на въглеродните емисии или подпомагането на екологичното възстановяване нараства, но все още малко регулаторни органи разполагат с правилните инструменти, за да започнат да се справят с тези проблеми.  Тази програма се надява да реши тези проблеми, като разработи инструменти и подходи, които регулаторните органи могат да използват, за да посрещнат тези нововъзникващи предизвикателства. Предлага се да бъде създадена работна програма, която да обхваща периода 2021-2024 г.

Работата ще бъде организирана в шест първоначални теми, въпреки че много от тези области са взаимосвързани, така че разграничението е донякъде произволно.

  1. Зелен преход;
  2. Регулаторните органи като образци;
  3. Партньорска работа;
  4. Регулаторна рамка;
  5. Технология; и
  6. Приходи

Number: 2021/17 – Status: Текущо – Period: 2021 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter