IMPEL Logo

Сравнение на методологиите, използвани за изчисляване на административната глоба за замърсяване на околната среда

2007

Завършен

Описание и цели на проекта

Административните глоби са на разположение на почти всички от отговорилите държави. Като се има предвид, че развитието и настоящият статут на съответната административна законодателна рамка се различават значително сред държавите-членки на ЕС, административните глоби се прилагат с различна обосновка и методология.

Този проект разглежда методологиите, които държавите-членки използват за изчисляване на своите глоби.

Общо казано, в по-голямата част от държавите се прилагат променливи административни глоби, докато в някои други са налице и фиксирани административни глоби. Във всички случаи съответното законодателство определя границите на тези глоби, като в повечето случаи предоставя горните и долните стойности, които се различават значително в отделните държави членки. Успоредно с това административните глоби се наблюдават в различни форми – определения, в зависимост от случая, обстоятелствата и практиката. Административните глоби са възможни както за физически, така и за юридически лица.

При изчисляването на променливите размери на административните глоби се вземат предвид голямо разнообразие от фактори. Някои от тях се прилагат за почти всички държави-членки, тъй като се считат за най-решаващи и представителни за оценката на екологичното нарушение.

 

Number: 2007/17 – Status: Завършен – Period: 2007 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter