IMPEL Logo

Сравнителна програма за въвеждане и прилагане на стандарти за качество на въздуха по отношение на емисиите от промишлеността (PIAQ), фаза I - II

2010 - 2011

Завършен

Описание и цели на проекта

Директивата за качеството на въздуха и нейните дъщерни директиви бяха въведени в държавите-членки на ЕС през последните години. През 2007 г. по-ранен проект IMPEL (с водещ партньор Австрия) даде възможност за обмен на експертен опит в областта на лицензирането на инсталации в зони със замърсен атмосферен въздух въз основа на проучване в някои държави членки. Проучване с ограничен обхват през 2009 г. показа, че директивите са били приложени на практика по различен начин в различните държави - членки на IMPEL. Контактите между експертите в тези държави потвърдиха различията, водещи до различни дейности по управление на качеството на въздуха по отношение на издаването на разрешителни и прилагането на законодателството в секторите на промишлеността, трафика и корабоплаването. Въпреки това не се знае много за тези различни дейности и тяхното въздействие върху самото качество на въздуха. Разбира се, знаем, че качеството на атмосферния въздух се влияе и от трафика и корабоплаването. Този проект обаче се ограничава до емисиите от промишлеността, като се има предвид основният фокус на IMPEL и ограниченото време и налични ресурси.

По принцип е много трудно да се свържат емисиите на една-единствена инсталация или обект с качеството на атмосферния въздух. Качеството на въздуха на местно ниво често е подложено на натиск в районите с концентрация на големи промишлени предприятия. Това повдига въпроса дали едно допълнително предприятие в такива райони ще има допълнително значително въздействие върху качеството на въздуха на местно ниво или върху националните тавани за емисии. А също така и какви стратегии за издаване на разрешителни, контрол или изпълнение биха довели до най-добро качество на въздуха.

Фаза I

Основната цел на проекта е да се идентифицират най-добрите практики в прилагането (изпълнение, контрол и прилагане) на директивите на ЕС за качеството на въздуха във връзка с промишлените емисии във въздуха. Целите ще бъдат постигнати чрез:

  • Обмен на информация относно прилагането на директивите за качеството на въздуха във връзка с емисиите от промишлеността чрез въпросник и семинар.
  • Идентифициране на най-добрите практики в областта на контрола и прилагането и тяхното въздействие върху емисиите по основни сектори на промишлеността.
  • Оценка на ефективността на различните практики, планове и програми върху качеството на атмосферния въздух.
    Идентифициране на общите най-добри практики в ЕС.
  • Предоставяне на тези най-добри практики на разположение на всички държави-членки на IMPEL.
  • Изготвяне на доклад за проекта, съдържащ констатации, заключения и препоръки.

 

Фаза II

IMPEL има за цел да подобри изпълнението и прилагането на законодателството в областта на околната среда от държавите-членки. В рамките на този проект държавите членки ще засилят обмена на информация и ще продължат да развиват своя експертен опит и добри практики за прилагане (контрол и изпълнение) на директивите за качеството на въздуха на практика. Ако Фаза 1 беше фокусирана повече върху обмена на информация и опит по ключови регулаторни въпроси, Фаза 2 на проекта има за цел да идентифицира добрите практики в областта на инспекцията и правоприлагането в промишлеността, извършвани на местно, регионално и национално ниво, подобрявайки екологичните ефекти в страните членки на IMPEL. Емисиите от промишлеността, трафика и корабоплаването допринасят за различното качество на въздуха в страните от ЕС. В рамките на този проект на PIAQ фокусът беше върху промишлените източници в страните с по-големи зони на промишлена дейност.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Завършен – Period: 2010 - 2011 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter