IMPEL Logo

Разработване на лесен и гъвкав инструмент за оценка на риска като част от планирането на екологични инспекции, свързани с европейското законодателство в областта на околната среда и RMCEI (easyTools)

2010 - 2011

Завършен

Описание и цели на проекта

Фаза I

Ключов въпрос на “Препоръката за минимални критерии за екологични инспекции” (RMCEI) и на IMPEL “Ръководство стъпка по стъпка за планиране на екологични инспекции” е определянето на приоритетите на екологичните инспекции. Съществена част от това приоритизиране е оценката на вероятността от нарушения на околната среда, причинени от промишлени или подобни дейности. Тези оценки на риска играят ключова роля и при планирането на инспекциите в съответствие с Директива Seveso II и Директивата за промишлените емисии (IED).

Наличието на основни данни за количествено определяне на критериите за риск се различава в голяма степен в отделните държави - членки на ЕС. Това вече предполага, че съществуващите инструменти за оценка на риска, които изискват специфичен фиксиран набор от данни, не отговарят на нуждите на повечето страни членки. Вследствие на това почти всеки компетентен контролен орган се нуждае от свой собствен специфичен инструмент за оценка на риска. Въз основа на тези заключения целта на настоящия проект е да се разработи гъвкава и удобна за потребителя програма за оценка на риска за околната среда в рамките на планирането на инспекциите като усъвършенстван интерактивен ИТ инструмент от интернет.

Фаза II

Основните цели и задачи на втората фаза на проекта бяха да се създаде:

  • Сборник на оценените критерии за риск, тяхната стойност и практическа приложимост в процеса на планиране на инспекциите;
  • Гъвкава и лесна за използване програма за оценка на риска в рамките на планирането на инспекциите по околна среда като усъвършенстван интерактивен ИТ инструмент от интернет, достъпен от началната страница на IMPEL;
  • Окончателен доклад и ръководство за оценка на риска.

Институцията е разработила гъвкава и лесна за използване програма за оценка на риска в рамките на планирането на екологични инспекции като приложение от интернет. Инструментът за оценка на риска ще бъде част от “цикъла на планиране”, описан в “Ръководство стъпка по стъпка за планиране на инспекции по околната среда”, разработено по проекта “Правене на правилните неща” (DTRT). Той ще вземе предвид нуждите на страните членки на IMPEL, както и изискванията на европейското законодателство в областта на околната среда, като например предстоящата Директива за промишлените емисии (IED), и ще бъде свързан с Препоръката за минимални критерии за екологични инспекции (RMCEI). Тя ще се основава на резултатите от оценката на инструментите за оценка на риска, които понастоящем се използват в страните членки на IMPEL. Ще бъде направена и оценка на използваните до момента критерии за риск и на критериите, изброени в предложението за IED. Това ще бъде направено в светлината на оценката на IMPEL на предложението за преработка на КПКЗ и на приноса на IMPEL за по-нататъшното развитие на RMCEI с цел те да станат по-приложими на практика.

Свързани файлове/информация

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Завършен – Period: 2010 - 2011 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter