IMPEL Logo

Правилни действия за издаване на екологични разрешителни

2016 - 2018

Завършен

Описание на проекта и цели

Цикълът на екологичните инспекции (EIC) описва стъпка по стъпка как трябва да се планират екологичните инспекции и какво да се вземе предвид при извършването им. EIC също така се използва от IMPEL като рамка, към която могат да се привържат други инициативи на IMPEL за инспекции, за да се създаде по-добра съгласуваност между разработените инструменти. Въпреки че в Европа има голям опит в издаването на екологични разрешителни, самата процедура никога не е била описана в ръководство стъпка по стъпка. В резултат на това няма равнопоставени условия за процедурите по издаване на екологични разрешителни, няма насоки за новите служители, отговарящи за издаването на разрешителни, и има по-малка съгласуваност между инициативите на IMPEL за издаване на разрешителни.

Предложението на този 3-годишен проект е 1) да се съберат и сравнят процедурите, които се използват в рамките на
Европа в момента, и да се изяснят нуждите, 2) въз основа на тази информация екип по проекта ще разработи ръководство, което е достатъчно гъвкаво, за да може да се приспособи към органите в Европа при издаването на разрешителни за ИУЕЕО, 3) да се организират обучителни сесии за издаване на разрешителни за ИУЕЕО и да се установят пропуските в инструментите и методологиите за издаване на разрешителни, за да могат да се инициират нови проекти на IMPEL.

Да правим правилните неща за издаване на разрешителни за околната среда ще разгледа отблизо връзката между издаването на разрешителни и инспекциите, ще идентифицира интересни казуси и най-добри практики в Европа и ще определи и опише стъпките, които биха могли да се използват в процедурите за издаване на разрешителни.

Крайният резултат от работата е ръководство стъпка по стъпка за издаване на разрешителни, добре обучени служители, отговарящи за издаването на разрешителни, и определяне на нови инициативи на IMPEL за проекти по издаване на разрешителни.

Doing the right things for Permitting looks closely at the relation between permitting and inspection, identify interesting case studies and best practices in Europe and identify and describe the steps that could be used in permitting and inspection.

Свързани файлове/информация

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Завършен – Period: 2016 - 2018 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter