IMPEL Logo

Методология за правене на правилните неща

2006 - 2009

Завършен

Описание и цели на проекта

Фаза I. Сравнителна програма за определяне на приоритетите на екологичните инспекции

Общата цел на програмата за сравнение е да се придобие пълна представа за това как различните държави-членки извършват инспекции и как обменят опит помежду си. Друга цел е инспекторите на ЕС да обменят информация и да провеждат дискусии относно начините за извършване на инспекции с цел прилагане на законите за околната среда. Обменът на информация ще насърчи трансграничното сътрудничество, както и взаимното разбирателство между страните. Целта на този проект е да се проучат и анализират сходствата и различията в подхода за определяне на приоритети при инспекциите по околната среда от страна на инспектиращите органи в държавите членки на IMPEL, да се придобие разбиране за начина, по който инспектиращите органи в държавите членки на IMPEL разглеждат “варианти” в своите планове и програми за инспекции, както и да се насърчи наличието на практическа информация за състоянието на околната среда и ефективността на процеса на изготвяне на политики за вземащите решения.

Фаза II. Ръководство "Стъпка по стъпка" за планиране на инспекциите по околната среда

През 2006 г. Нидерландия ръководеше сравнителната програма IMPEL "Правене на правилните неща I". Една от основните цели на този проект беше да се проучи как инспекционните органи определят приоритетите по отношение на своите задачи и дейности, което е една от ключовите стъпки при съставянето на плановете за инспекции. Важна препоръка на този проект беше да се разработи практическо ръководство за планиране на инспекциите по околна среда, което да бъде достатъчно гъвкаво, за да отговори на различните нужди на инспекционните органи в държавите - членки на IMPEL, и в същото време да им позволи да спазват изискванията на RMCEI.

Етап III. Прилагане на ръководство "стъпка по стъпка" за планиране на екологични инспекции

Основната цел на този проект, изпълнен през 2008 г. и 2009 г., беше да се улесни, подкрепи и насърчи прилагането на методологията "Правене на правилните неща", като се използва книгата с ръководства "стъпка по стъпка". В семинарите и обученията участваха практици от 24 държави - членки на IMPEL. Всички цели бяха постигнати чрез продуктите, описани в основния доклад. Направените в резултат на това заключения доведоха до препоръки за бъдещата работа на IMPEL и последващи дейности.

По време на управлението на проекта бяха извлечени полезни поуки, които са споделени в настоящия документ.

Общо резултатът от този проект може да се опише като: повишени познания в страните членки на IMPEL за методологията, описана в книгата с поетапни указания; в почти всички страни членки на IMPEL започна обсъждане на прилагането на методологията; и успешно прилагане на методологията в редица инспектиращи органи.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Завършен – Period: 2006 - 2009 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter