IMPEL Logo

Проекти за енергийна ефективност

2002 - 2012

Завършен

Описание и цели на проекта

ИМПЕЛ проведе серия от проекти във връзка с енергийната ефективност.

Енергийна ефективност при издаване на разрешителни и инспекции (2010 г. и 2012 г.)

Енергията е приоритетен въпрос в Европейския съюз. Пакетът на ЕС за изменението на климата и енергетиката предвижда повишаване на енергийната ефективност с 20% и намаляване на парниковите газове с 20% до 2020 г. След ръководения от Финландия проект IMPEL за енергийна ефективност през 2002/2003 г. текущата оценка показа, че са настъпили само незначителни промени в разглеждането на въпросите на енергийната ефективност в процедурите за издаване на разрешителни и надзор. В рамките на проекта бяха идентифицирани 7 основни предизвикателства, свързани с енергийната ефективност:

 1. В Директивата за КПКЗ не е посочено как следва да се разглежда енергийната ефективност
 2. Информацията за енергийната ефективност в секторните BREF документи не е достатъчно конкретна и точна. Хоризонталният BREF документ за енергийната ефективност е сложен и не е използван
 3. В органите и дружествата липсва технически опит
 4. .
 5. Има липса на сътрудничество между органите в областта на енергетиката и околната среда или такова сътрудничество се осъществява само от време на време
 6. Не съществува общ подход в държавите членки за разглеждане на въпроса за енергийната ефективност при преразглеждането на разрешителните
 7. Съществуват проблеми с определянето на границите на системата
 8. Не е ясно влиянието на други инструменти като доброволни споразумения, системи за управление на енергията, данъчни системи и системи за търговия с емисии върху енергийната ефективност на инсталациите
 9. .

За поетапно подобряване на ситуацията в разрешителните и контролните органи участниците в семинара и екипът на проекта направиха предложения за бъдещата работа на IMPEL в областта на енергийната ефективност. Бяха идентифицирани добри практики във връзка с работата с енергийната ефективност при издаването на разрешителни и инспекции: Проектът показа, че тези добри практики все още не са въведени в много държави членки.

Енергийната ефективност в екологичните разрешителни (2002 г.)

Общият принцип за ефективно използване на енергията е посочен в член 3 от Директивата за КПКЗ. Този принцип е нов за екологичните разрешителни и държавите членки имат някои проблеми с прилагането му. Проектът се състоеше от проучване, проучвания на съответните документи и семинар. Основните цели на проекта бяха:

 • да се проучат различните мнения за това как енергийната ефективност може да бъде регламентирана в разрешителните по КПКЗ;
  да се направи проучване за това как енергийната ефективност е разгледана в съществуващите документи, BREF и доброволните схеми за управление на околната среда;
 • да проучи как доброволните схеми за управление на околната среда и споразуменията за енергоспестяване могат да бъдат свързани с правните задължения в екологичните разрешителни;
 • да се проучи сътрудничеството между администрациите по околна среда и енергетика при прилагането на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването; и
 • да се проучи ролята на властите при оценката на енергийната ефективност в заявленията и издаването на екологични разрешителни за големи инсталации.

В рамките на проекта бяха установени добри практики във връзка с основните цели. Някои от въпросите, които бяха разгледани, са практически ръководства за изясняване и дефиниране на енергийната ефективност, обмен на информация между оператора и органите за създаване на добри заявления за издаване на разрешителни, конкретни примери за повече или по-малко задължителни условия за издаване на разрешителни, използване на BREF и самонаблюдение при условие, че инспекторът може да влияе върху практиките за наблюдение на оператора.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Завършен – Period: 2002 - 2012 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter