IMPEL Logo

Действия по прилагане на законодателството

2015 - 2018

Завършен

Описание и цели на проекта

Проектът "Действия по прилагане на законодателството" е създаден поради следните причини:

  • Компетентните органи изразиха необходимостта от формализирана рамка на проекта, за да интегрират инспекциите по прилагане на законодателството в собствените си страни;
  • Международното сътрудничество е от съществено значение за решаване на международните екологични проблеми; и
  • Мрежата от правоприлагащи органи на място трябва да се поддържа и разширява, за да обхване всички държави-членки, за да се осигури ефективен режим на инспекции.

Сериите от проекти за действия по прилагане на законодателството от известно време са в основата на практическата дейност на клъстера IMPEL-TFS. Резултатите и данните, предоставени от проекта, се считат за много важни от Европейската комисия и бяха използвани в неотдавнашната й оценка на въздействието за преразглеждането на Регламента за превоз на отпадъци (660/2014). Програмата на ООН за околна среда (UNEP) също е използвала данните и насоките на проекта за информиране на своята работа и изготвяне на доклади. Интерпол също се е възползвал от проекта при осъществяването на своите дейности.

Целите на този проект са:

  • Да се работи за постигане на адекватно ниво на инспекции във всички държави членки и последователно ниво на правоприлагане на всички изходни пунктове на ЕС
  • Да се насърчават инспекциите на място в пунктовете на товарене и да се насърчава подходът "от люлката до гроба" към инспекциите, за да се сведе до минимум незаконният превоз
  • Да се провери предназначението на отпадъците и тяхното третиране на местоназначението в рамките на Европа или извън нея;
  • Да се осигури лесно достъпен европейски проект за правоприлагане за всички да си сътрудничат помежду си, а също и с други регулаторни органи, напр.g. полицията и митниците;
  • Откриване на незаконни превози и възпиране на бъдещи такива чрез ефективна комуникация и насоки;
  • Улесняване на процедурите за обратно приемане след извършен незаконен превоз и,
  • Демонстриране, че държавите-членки приемат сериозно прилагането на РДО.

Свързани файлове/информация

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Завършен – Period: 2015 - 2018 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter