IMPEL Logo

Морски трансграничен трансект в Европа

2020

Текущо

Описание и цели на проекта

В продължение на много години няколко изследователски организации работят по мониторинга на китоподобните, използвайки големи плавателни съдове и фериботи като платформа за наблюдения. Двете основни европейски мрежи са FLT MED NETwork, ръководена от ISPRA, и Атлантическата мрежа, ръководена от ORCA (която ежегодно публикува “състоянието на европейските китоподобни”). Мрежите се разширяват и за южните страни от Средиземноморския регион (като Тунис и Мароко). Необходимо е всички ръководители на екипи от различните изследователски органи да се срещнат и да засилят сътрудничеството, най-добрите практики и подобряването на общия протокол за изследвания и мониторинг, както и да разширят обхвата на проучванията.

Мрежата от публични изследователски институти, членове на IMPEL, частния сектор и неправителствени организации’s,   ще има възможност да се обедини, за да увеличи капацитета на протокола за мониторинг за събиране на екологични данни, необходими за директивите на ЕС, свързани с водните екосистеми.

Главната цел на проекта е да се свържат двете мрежи (Средиземноморската и Атлантическата), като се разширят мрежите към южните страни от Средиземноморския регион, за да се засили прилагането на законодателството в областта на околната среда в Европа.

В допълнение, в резултат на резултатите от проект на Interreg Med (MedSeaLitter, в който ISPRA беше партньор) бяха публикувани нови насоки за изследване на морските отпадъци. Целта на нашия проект IMPEL ще бъде също така да прехвърли резултатите към двете мрежи и техните изследователски органи, така че да се събират съвместно данни за китоподобните/костенурките и морските макроотпадъци. Разработеният протокол за морските отпадъци беше споделен с работната група на JRC за морските отпадъци и ще бъде публикуван и в новото ръководство на JRC за мониторинг на морските отпадъци.

Резултати

Резултатите ще бъдат съвместен преработен протокол (1-ва фаза) с цел събиране на данни за изпълнение на нуждите на споменатите директиви на ЕС (на първо място РДМС) и Регионалната морска конвенция, като например данни за риска от излагане на видовете на пластмасови отпадъци, определяне на базови стойности за морските отпадъци в открито море. Резултатите ще последват няколко бъдещи стъпки, за да може в близко бъдеще да се изготви пълен протокол, който също така да премине през всички фази на тестване, разпространение и капитализиране.

Работният пакет за 2021 г. има за цел да изпълни, след фазата на черпене по проекта FLT Europe IMPEL 2020, всички пропуски в различните протоколи за мониторинг, за да ги стандартизира и да изготви насоки за ефективно подпомагане на процеса на вземане на решения в цяла Европа и да отговори на Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) и на другите директиви на ЕС за околната среда в частта за морските води.

Свързани файлове/информация

  • Директива за местообитанията (92/43/ЕИО).
  • Рамкова директива за морска стратегия (2008/56/ЕО).
  • Пакет от нови директиви за отпадъците.
  • Директива 2019/94/ЕС за управление на отпадъците.
  • Регионална морска конвенция (Барселона и OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Текущо – Period: 2020 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter