IMPEL Logo

Проучване на използването и ефективността на допълнителни подходи към инспекцията на околната среда за осигуряване на съответствие

2011 - 2012

Завършен

Описание и цели на проекта

Допълнителните подходи осигуряват много полезен принос към инструментариума на регулаторните органи при прилагането на законодателството в областта на околната среда и постигането на екологични резултати. Те се определят като действия, които се използват в допълнение към инспекциите по околна среда, за да се подпомогне постигането на цели, като например спазване на изискванията. Някои примери за допълващи подходи към екологичните инспекции са:

  • Предоставяне на съвети и насоки.
  • Публикуване на класации за емисии, съответствие и т.н.
  • Самосертифициране на съответствието от страна на операторите.
  • Използване на доброволци в областта на околната среда.
  • Взаимодействие с компаниите на висше ниво (например член на борда или директор), а не само на обектите.

За да използват най-ефективно допълнителните подходи и екологичните инспекции, екологичните регулатори следва да избират подходи в зависимост от обстоятелствата, като например:

  • Желаните дейности, крайни продукти и резултати, които до голяма степен се определят от въпросния регулаторен режим, както и от всички други по-широки цели на регулатора.
  • Двигателите, които мотивират регулираните предприятия да спазват изискванията.
  • Отчитане на други аспекти на регулираната общност, като например сектор и размер.
  • Отчитане на нагласите и други поведенчески елементи на регулираната общност.

Използваните интервенции трябва да отговарят и на изискванията на “по-доброто” или “интелигентното” регулиране, а понякога може да се наложи коопериране на други органи, които да упражняват влияние върху дружествата. Във всеки режим все пак трябва да има регулаторен елемент. За да помогне на регулаторните органи да изберат подходите, които да използват, настоящият доклад включва примери за допълващи се подходи, както и блок-схема и матрица, които показват как може да протича процесът.

 

Number: 2011/22 – Status: Завършен – Period: 2011 - 2012 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter