IMPEL Logo

Добри практики при изпълнението на Плана за действие на ЕС срещу трафика на диви животни

2018

Текущо

Описание и цели на проекта

Изпълнението на Планът за действие на ЕС срещу трафика на диви животни изисква широка подкрепа не само от институциите на ЕС, но и от агенциите на ЕС – Европол и Евроюст –, държавите-членки и техните съответни агенции, делегациите на ЕС, посолствата на държавите-членки в трети страни.

Целта на този проект IMPEL ще бъде да се анализират различните добри практики за прилагане на инструментите на ЕС за борба с трафика на диви животни и да се изготви ръководство за ориентиране, което може да бъде споделено и използвано от всички държави-членки.

Общата цел на проекта е да се изгради ориентировъчно ръководство за основната група изпълнителни органи на държавите-членки на ЕС, което да им позволи успешно да се справят с проблема с трафика на диви животни.

Това включва:

  • Обмен на решения относно проблеми, свързани с прилагането;
  • Улесняване на прилагането и тълкуването на наличните инструменти;
  • Извършване на съвместни инспекции;
  • Разработване на уеб приложения;
  • Идентифициране на пропуски в изпълнението;
  • Предоставяне на преглед на подходите в различните европейски държави;
  • Улесняване на сътрудничеството между участниците във веригата за спазване на изискванията, също и за определяне на последователни решения на проблемите при прилагането.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Текущо – Period: 2018 – Topic: Опазване на природата - Tags:

Subscribe to our newsletter