IMPEL Logo

Сътрудничество между IMPEL и Азия

2011 - 2013

Завършен

Описание и цели на проекта

Членовете на Управителния комитет на IMPEL TFS ежегодно участват в семинарите на Азиатската мрежа за предотвратяване на незаконното трансгранично движение на опасни отпадъци и на Регионалната мрежа за прилагане на законодателството в областта на химикалите и отпадъците (REN).

Темите на семинарите обикновено са свързани с електронните отпадъци и ИУЕЕО, национални актуализации на дейностите по прилагане на нововъведените и наскоро изменените разпоредби за опасните отпадъци, статистически данни за трансграничното движение, незаконни случаи, както и съответните политики за рециклиране и ИУЕЕО на опасни отпадъци. Обсъждат се и трудностите, с които се сблъскват държавите във връзка с обратното приемане на открити незаконни трансгранични превози.

IMPEL играе важна роля по отношение на обсъждането на начините за подобряване на сътрудничеството между мрежите и предостави на участниците презентация за използването и ползите от Basecamp и наскоро установените процедури за проверка и комуникация. Някои държави, като Индонезия и Сингапур, изразиха интерес да се включат в съвместен проект за проверки. Беше взето решение на следващия семинар въпросът за обратното приемане да бъде предмет на съвместни усилия.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Завършен – Period: 2011 - 2013 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter