IMPEL Logo

Срещи за най-добри практики на IMPEL-TFS NCP

2007

Текущо

Описание и цели на проекта

Международното сътрудничество и съгласуване е много важно, когато става въпрос за прилагането на Европейския регламент за превоз на отпадъци (РПО) (ЕО) № 1013/2006, както е посочено в член 50. Предишните и текущите проекти IMPEL-TFS (TransFrontier Shipments of waste) показаха, че е от съществено значение да се работи съвместно като компетентни органи. Дефицитът на прилагане на Регламента на ЕС относно превоза на отпадъци продължава да бъде сериозен. За да се подобри сътрудничеството и съгласуването на прилагането, са необходими чести контакти между европейските правоприлагащи органи. Този проект улеснява обмена на информация и опит, казуси, обсъждания на тълкувания и подходи за инспекции между националните точки за контакт по ТФС (NCP’s).

Годишните срещи за най-добри практики имат за цел да:

     изисквания за подобряване на качеството на живот на потребителите.
  • да обменят информация, работни методи, казуси и опит;
  • информиране на участниците за нови разработки;
  • укрепване на мрежата от НКП’участващи в прилагането на WSR 1013/2006
  • .

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Текущо – Period: 2007 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter