IMPEL Logo

Прилагане и използване на BREF

2004

Завършен

Описание и цели на проекта

Основната цел на този проект на IMPEL беше да се осъществи обмен на информация за реалното използване на BREF и прилагането на НДНТ между членовете на IMPEL и оперативните органи, отговарящи в държавите-членки за разпространението на BREF и прилагането на НДНТ.

Някои от заключенията

  • Структурата на информацията на национално ниво и на ниво ЕС следва да бъде по-ясна и достъпна за органите по околна среда и операторите в промишлеността.
  • Националните насоки/практики, основани на BREF и друга информация, биха могли отчасти да заменят необходимостта от превод на BREF.
  • Промишлеността следва да вземе активно участие в разработването на национални насоки и стандарти за емисии и в подготовката и преразглеждането на BREFs.
  • Търговските асоциации също имат ключова роля в този процес на разпространение на информация.
  • Основните подходи за оценка на НДНТ са стандартизиран подход (правно обвързващи/ръководни стандарти, определени на национално или регионално равнище) или подход за издаване на разрешителни за всеки отделен случай, или смесен подход от тези два подхода.
  • Обменът на опит с добри примери за процедури за издаване на разрешителни за различни сектори със сигурност може да бъде полезен. Това означава свободен достъп до насоки, информационни инициативи и т.н., за да се подобри нивото на информираност на органите не само на национално и регионално, но и на местно ниво.
  • Интернет, семинари, срещи, компактдискове, гореща линия са най-често използваните инструменти за обучение на издателите на разрешителни и други заинтересовани страни.
  • Мрежата, която е изградена по време на процеса на писане на BREF, може да се използва като неформален източник на информация и подкрепа

 

Number: 2004/12 – Status: Завършен – Period: 2004 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter