IMPEL Logo

Прилагане на Директивата за ОЕЕО

2017

Завършен

Описание и цели на проекта

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) са един от най-бързо растящите потоци отпадъци в ЕС, като през 2005 г. са генерирани около 9 млн. тона, а до 2020 г. се очаква да нараснат до над 12 млн. тона. ОЕЕО съдържа сложна смес от материали и компоненти, които отчасти са и опасни. Ако не се управляват правилно, ОЕЕО могат да причинят сериозни екологични и здравни проблеми. Освен това производството на електроника изисква използването на оскъдни и скъпи ресурси.

За да се справи с тези проблеми, Европейският съюз въведе два законодателни акта: Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива за ОЕЕО) и Директивата за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директива за ограничение на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване). Първата директива за ОЕЕО (Директива 2002/96/ЕО) влезе в сила през февруари 2003 г. Директивата предвиждаше създаването на схеми за събиране, при които потребителите да връщат безплатно своите ОЕЕО. Тези схеми имат за цел да увеличат рециклирането на ОЕЕО и/или повторната им употреба.
През декември 2008 г. Европейската комисия предложи да преразгледа директивата, за да се справи с бързо нарастващия поток от отпадъци. Новата Директива 2012/19/ЕС за ОЕЕО влезе в сила на 13 август 2012 г. и влезе в сила на 14 февруари 2014 г.

Целите на проекта

  1. Да се подобри разкриването на незаконни превози на ОЕЕО към държави с лоши съоръжения за третиране (африкански държави) чрез създаване на насоки за по-еднакво тълкуване и прилагане на приложение VI към Директивата за ОЕЕО.
  2. Да се извърши кабинетно проучване на прилагането на Директивата за ОЕЕО в националното законодателство относно третирането на пластмасови отпадъци, съдържащи бромирани забавители на горенето (БЗР). Освен това да се подобри мониторингът на отпадъците от пластмаси от ОЕЕО, съдържащи BFR, да се стимулират действията по прилагане на законодателството в тази област чрез обмен на информация, работни методи, казуси. Основната цел е да се предотврати създаването на следващо поколение опасни отпадъци чрез използване на отпадъчни пластмаси, замърсени с PBDE и PBB, за нови пластмасови продукти (вж. изискванията на Регламента за УОЗ и ROHS.
  3. Да се сподели опит, най-добри практики и възможности и невъзможности за това как прилагането може да се възползва от по-точното отчитане, но и от положителния принос за повече и по-добро събиране и рециклиране на ОЕЕО, както и за това как да се справим с опасните вещества в ОЕЕО.

Резултати

  • Да се работи за постигане на адекватно ниво на инспекции във всички държави-членки и последователно ниво на прилагане по отношение на приложение VI към Директивата за ОЕЕО
  • Да се работи за постигане на адекватно ниво на инспекции във всички държави членки и последователно ниво на прилагане по отношение на опасните вещества (BFR) в ОЕЕО
  • Предоставяне на обратна информация на Комисията относно трудностите, свързани с прилагането и изпълнението
  • Поддържане на по-единна система за класификация.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Завършен – Period: 2017 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter