IMPEL Logo

Подобряване на издаването на разрешителни и проверките на инсталации за отглеждане на свине по IPPC чрез разработване на практически насоки

2009 - 2013

Завършен

Описание и цели на проекта

През 2009 г. беше осъществена програма за сравняване на издаването на разрешителни и проверките на инсталации за отглеждане на свине по IPPC в страните членки на IMPEL (фаза I). Проектът се фокусира върху пет ключови въпроса: съхранение на оборски тор, разпръскване на оборски тор, система за отглеждане на животни, системи за намаляване на емисиите на въздух и оценка на миризмите. Целта на проекта през 2009 г. беше да се поучим един от друг, да обменим опит и да идентифицираме добри практики.

Проектът показа, че компетентните органи в страните членки на IMPEL държавите членки регулират свинефермите по много различни начини. Това важи както за инсталациите над, така и под прага, определен в Директивата за КПКЗ (понастоящем Директива за емисиите от промишлеността). Съществуват например различни системи за съхранение на оборския тор и за отглеждане на животните. Разрешенията за КПКЗ, издавани от държавите-членки, се различават по степента на подробност. Инспекциите се различават по интензивност и честота. Стана ясно също така, че мерките не рядко имат отрицателни последици, като например течове от лагуните за оборски тор.

Докладът по проекта стигна до заключението, че по-нататъшният обмен на информация между членовете на IMPEL е важен и че е желателно да се разработят практически насоки за съставителите на разрешителни и инспекторите. Това беше направено във фаза II и III на проекта.

Свързани файлове/информация

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Завършен – Period: 2009 - 2013 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter