IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Насоки за екологична инспекция на циментовата клинкерна промишленост

2007 - 2009

Завършен

Описание и цели на проекта

Процесът на производство на цимент е сложна промишлена дейност, която потенциално може да окаже силно въздействие върху околната среда. Различният опит и ноу-хау показаха, че мониторингът само на емисиите от комините не може да бъде ефективна стратегия за контрол; важно е да се приложи интегрирано действие за контрол, което да отчита също производствения процес и приетите технологии, тъй като стабилното и контролирано протичане на процеса е първата гаранция за осигуряване на съответствие.

Този проект има за цел да фиксира и опише настоящото ноу-хау по отношение на екологичния контрол на циментовите заводи; той има за цел да предостави концептуален подход и оперативен инструмент на инспекторите, които трябва да извършват екологичен контрол в този вид заводи.

Първата част на доклада е посветена на описанието на потенциалните заплахи за околната среда, причинени от производството на циментов клинкер, с цел да се изяснят най-важните въпроси, които трябва да бъдат контролирани от Органа.

Втората част на доклада представлява описание на ръководство за инспекции в циментови заводи; изведено от съображенията, направени в първата част на доклада; то следва основните принципи на Препоръката за минимални критерии за екологични инспекции и се опитва да определи минимален набор от критерии за планиране и извършване на екологични инспекции, за да помогне на новите инспекционни органи да подобрят специфичните си умения и като цяло да осъществят в по-висока степен хомогенен контрол в държавите - членки на ЕС, включително в присъединяващите се страни.

Най-вече два въпроса се оказаха най-съществените въздействия върху околната среда в циментовата промишленост: емисиите във въздуха и използването на отпадъци.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Завършен – Period: 2007 - 2009 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter