IMPEL Logo

Свързване на Рамковата директива за водите и директивите за КПКЗ/ИЕ

2010 - 2013

Завършен

Описание и цели на проекта

Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 2008/1/ЕО (сега IED 2010/75/ЕС) и Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО са два от най-широкообхватните елементи на правото на ЕС в областта на околната среда. Те поставиха много предизвикателства пред държавите членки. Инсталациите, регулирани съгласно КПКЗ, могат да оказват въздействие върху водната среда, например чрез пряко или непряко изхвърляне на замърсители, водовземане и др. КПКЗ изисква инсталациите да функционират в съответствие с условията в разрешителните, отговарящи на най-добрите налични техники (НДНТ). От тях се изисква също така да спазват стандартите за качество на околната среда, установени в правото на ЕС, включително тези, произтичащи от правото на ЕС в областта на водите. Връзката между двете групи задължения обаче често не е никак проста.

Поради това през 2010 г. стартира поетапен проект IMPEL, който има за цел да проучи връзката между двете директиви. Анализът се съсредоточи върху натиска от замърсяване от точкови източници, дължащо се на органични (напр. непречистени/частично пречистени отпадъчни води от агломерации и промишленост), хранителни вещества и емисии на химически вещества. Замърсяването с хранителни вещества, както и при органичното замърсяване, се дължи главно на емисии от агломерациите, промишлеността и селското стопанство. Най-важният промишлен източник на замърсяване с хранителни вещества е например химическият, целулозно-хартиеният и хранителният сектор. Преработващата промишленост е отговорна за големия емисионен товар на редица опасни вещества.

Фаза I

Целите на проекта са:

 • Да се определи връзката (допълваща се и конкурентна) между прилагането на IPPC и прилагането на РДВ от гледна точка на издаването на разрешителни, прилагането и събирането на данни.
 • Да се разработи опис на проблемите и най-добрите практики в държавите-членки по отношение на
  разрешаването, прилагането, събирането на данни и системите за събиране на данни.
 • За да се предоставят препоръки за компетентните органи, които да допринесат за по-доброто прилагане и изпълнение на изискванията на РДВ и (преразгледаната) директива за КПКЗ, да допринесат за по-доброто изпълнение на екологичните инспекции и разрешения в държавите-членки.

Докладът се фокусира върху следните основни въпроси:

 • Как да се гарантира, че настоящите и бъдещите дейности по издаване на разрешителни и правоприлагане са едновременно
  устойчиви на РДМС и КПКЗ?"
 • Как разрешенията могат да допринесат за постигане на целите на IPPC и РДВ?

Фаза II

Целите на фаза II на проекта бяха:

 1. Извършване на инвентаризация на проблемите и най-добрите практики в страните членки по отношение на разрешителните, прилагането, управлението на речните басейни, събирането на данни и системите за събиране на данни.
 2. Предоставяне на препоръки за компетентните органи, които да допринесат за по-доброто изпълнение и прилагане на изискванията на РДВ и на (преразгледаната) директива за КПКЗ, да допринесат за по-доброто изпълнение на екологичните инспекции и разрешителни в държавите членки.

Фаза III

Този проект се основава на предишни проекти на IMPEL през 2010, 2011 и 2012 г. На този етап се планира да се разработи практическо ръководство с най-добри практики за това как да се работи с множество източници на замърсяване както от предприятия и промишлени имоти, така и от предприятия и имоти, които не са включени в IPPC. Това ръководство ще включва начин за това как инспекторите могат да оценяват въздействието на инсталациите върху околната среда по време на инспекциите, както се изисква от ЗООС.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Завършен – Period: 2010 - 2013 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter