IMPEL Logo

Управление на минни отпадъци

2019

Текущо

Описание и цели на проекта

Миньорската дейност винаги е била източник на суровини за човека, но в същото време е пораждала много екологични проблеми. Огромните количества добивни отпадъци, често изоставени, са източници на замърсяване и зони на геотехническа и хидрогеоложка нестабилност. В днешно време, след многобройни аварии, свързани с минни дейности, Европейската комисия прие Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (известна като Директива за минното дело), която изменя Директива 2004/35/ЕО.

Директивата за минното дело предвижда мерки, процедури и насоки за предотвратяване или намаляване, доколкото е възможно, на неблагоприятните въздействия върху околната среда, по-специално върху водата, въздуха, почвата, фауната и флората и ландшафта, както и на произтичащите от това рискове за човешкото здраве. Впоследствие всяка държава членка гарантира, че миннодобивните дружества разработват план за управление на отпадъците за минимизиране, третиране, оползотворяване и обезвреждане на миннодобивните отпадъци, като се отчита принципът на устойчивото развитие.

Този проект има за цел да сравни транспонирането на директивата от различните държави членки (ДЧ), за да се оценят общите насоки за по-добро управление на минните отпадъци и да се получи представа за преобразуването/оползотворяването на минните отпадъци във всяка ДЧ в съответствие с европейската концепция за кръгова икономика.

Очаквани резултати:

  • Доклад за оценка на управлението на минните отпадъци въз основа на различния опит на партньорите по проекта и евентуално включване на предложения за рециклиране/възстановяване на този вид отпадъци.
  • Изграждане на общност с цел продължаване на диалога и укрепване на знанията по тази постоянно развиваща се тема, особено в областта на основните суровини.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Текущо – Period: 2019 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter