IMPEL Logo

Картографиране на европейските агенции, участващи в прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда

2017 - 2019

Завършен

Мрежата IMPEL се разрасна значително от 2008 г., когато стана независима асоциация, регистрирана съгласно белгийското законодателство. През 2008 г. в нея членуваха 38 органа, докато през 2016 г. те бяха 51.

Въпреки това все още има значителни пропуски в членството в IMPEL’както и в активното участие в дейностите по проекти. Това е особено ясно, като се има предвид неотдавнашното преструктуриране на IMPEL’с цел включване на дейностите по опазване на природата и земя & вода в работната му програма. Освен това обаче е налице и ясна необходимост от работа на поднационално равнище с регионалните и местните власти, които управляват и извършват дейности по прилагане и изпълнение. Това беше отново подчертано от Европейската комисия по време на неотдавнашната среща с Управителния съвет на IMPEL в Брюксел на 27 май 2016 г., но също така и с Комитета на регионите, който беше домакин на Общото събрание в Брюксел през 2014 г. Досега членството в IMPEL’от страна на поднационалните органи е доста ограничено и това трябва да се промени, ако искаме да подобрим изпълнението в по-широк план в Европа.

Задълбоченото картографиране ще ни помогне да проучим пропуските в членството ни и ще ни помогне да планираме къде и с кого трябва да разговаряме, за да насърчим по-голямо участие в проекти и в крайна сметка членство в нашата мрежа.

В много европейски държави членки съществува и известна несигурност относно ролята на органите. Това картографиране ще има за цел да очертае в широк смисъл компетенциите на органите и където е възможно, да посочи точки за контакт, които нашите експертни екипи да използват, за да насърчат по-голямо участие.

Number: 2017/26 – Status: Завършен – Period: 2017 - 2019 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter