IMPEL Logo

Минимални критерии за инспекции: Планиране и отчитане

1998 - 1999

Завършен

Описание и цели на проекта

Заден план

IMPEL финализира поредицата от указания за минималните критерии за инспекции, които дадоха основата на регламента RMCEI, и публикува Справочник за инспекции по околна среда. Ръководството включва следните документи:

  • Общи принципи (ноември 1997 г.)
  • Честота на инспекциите (декември 1998 г.)
  • Самонаблюдение на оператора (декември 1998 г.)
  • Планиране и докладване на инспекциите (юни 1999 г.)

Описание на проекта

Инспектиращите органи следва да изготвят планове за програми за инспекции. Те следва да включват съответните цели на конкретния орган и да отчитат няколко ключови елемента, като например отраслите, които ще бъдат инспектирани, наличните ресурси, времето, с което разполагат инспекциите, честотата на рутинните инспекции, реактивните инспекции и определянето на приоритети.

Инспектиращите органи следва също така да изготвят доклади за програмите за инспекции за една или повече целеви групи, като например обществеността или законодателя (за обратна връзка със законодателството). Предвидени са няколко цели на такива доклади, които ще варират в зависимост от целевата група. Предлагат се ключови елементи на докладите, като например брой на извършените инспекции, ниво на съответствие и ниво на успех при изпълнението на изискванията на плана.

Добра практика би било плановете и докладите да бъдат достъпни за обществеността. Представени са предложения относно достъпността и разпространението на плановете и докладите.

Number: 1999/03 – Status: Завършен – Period: 1998 - 1999 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter