IMPEL Logo

Наредба за нефт и газ на сушата

2015 - 2019

Завършен

Описание и цели на проекта

Интензивният обществен дебат относно индустрията за добив на шистов газ насочи вниманието към цялата сухоземна нефтена и газова индустрия, към начина на нейното регулиране и към това, което се счита за най-добра практика за индустрията.

Наскоро регулаторната рамка на ЕС беше оценена от Европейската комисия (ЕК), която публикува ‘Препоръка’ за минимални принципи за добив на въглеводороди (включително шистов газ) чрез хидравлично разбиване, с намерението да направи преглед на нейното прилагане през август 2015 г. В тази работа обаче не бяха разгледани съществуващите практики на наземната нефтена и газова промишленост.

Наред с това започна цялостен преглед на BREF за Директивата за управление на отпадъците от добивната промишленост, който за първи път ще включва препоръки за включване на отпадъците, получени от наземната нефтена и газова промишленост – както конвенционалните, така и неконвенционалните.

Публикуването на препоръката на ЕК (и предстоящият преглед през 2015 г.), заедно с текущия преглед на BREF, са важни етапи в определянето на бъдещата посока на регулиране на наземната нефтена и газова промишленост в Европа.

Етап I и етап II

Тази първа фаза на проекта имаше за цел да разгледа съществуващите най-добри практики в по-широкия обхват на сухопътната нефтена и газова промишленост в Европа с оглед извличане на поуки и идентифициране на най-добрите практики в държавите-членки.

Целите на проекта:

  • Идентифициране на общи подходи и законодателни тълкувания в държавите членки относно прилагането на директивите на ЕС за наземната нефтена и газова промишленост
  • Идентифициране на добрите практики (НДНТ) в отрасъла в различните регулаторни режими
  • Идентифициране на евентуални пропуски в регулаторния процес
  • Обмяна на опит в прилагането, спазването, прилагането и мониторинга на различни аспекти на индустрията (напр. отпадъци, изгаряне, подземни води, използване на вода).

Фаза III

Целта на втората фаза е да се надгради работата от 2015, 2016 и 2017 г. и да се направи много по-подробен преглед на подходите на участниците’ по редица критични въпроси, с оглед, където е възможно, да се определят, споделят и популяризират най-добрите практики. Проектът има за цел да помогне на регулаторните органи да се чувстват по-уверени при предоставянето на последователна и надеждна информация на обществеността, индустрията и политиците. Той може също така да избегне дублирането на усилия и да насърчи последователното и пропорционално регулиране в мрежата IMPEL и извън нея. И накрая, той може да информира и да подпомогне диалога с регулаторните органи в страни извън IMPEL, които са развили или развиват своя индустрия.

Очаквани резултати

  1. По-съгласувано разбиране за екологичните показатели на наземната нефтена и газова промишленост’
  2. По-пълна картина на това, което регулаторните органи считат за най-добра практика по ключови въпроси
  3. Последователност в прилагането и изпълнението на нормативната уредба във всички членове на IMPEL
  4. Изграждане на капацитет за регулаторите
  5. По-голямо обществено доверие в регулаторите и техните решения
  6. Полезна и надеждна информация за създателите на политики и авторите на BREF

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Завършен – Period: 2015 - 2019 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter