IMPEL Logo

Доставки на пластмасови отпадъци (предишна забрана за внос на пластмасови отпадъци в Китай)

2019

Текущо

Описание и цели на проекта

Смята се, че преди 2018 г. Китай е приел за оползотворяване 7 милиона тона пластмасови отпадъци. С въвеждането на забраната за внос на пластмасови отпадъци Китай предизвика шок в световната търговия с пластмасови отпадъци. Получените в резултат на това изместени отпадъци бяха изпратени предимно в съседните азиатски държави. Повечето от тези държави не разполагат с капацитет за преработка на този обем вESM. Необходима е допълнителна информация за тези потоци от отпадъци, за да бъдат по-добре обучени политиците и регулаторните органи и да се открие крайната дестинация на тези потоци от отпадъци.

Поправките към Базелската конвенция за пластмасовите отпадъци трябва да влязат в сила през януари 2021 г. Съществува известна несигурност, особено в страните от ОИСР извън ЕС, относно начина, по който тези изменения ще бъдат прилагани. ЕС въведе изменения, с които под контрола на зеления списък попадат допълнителни пластмасови отпадъци в сравнение с текста на Базелската конвенция. Това може да доведе до изкривяване на пазара в държавите-членки на ЕС, които са в близост до трети държави. Смятаме, че по-голямото изясняване на кодексите би било от полза за служителите на компетентните органи по прилагането в цяла Европа, което би могло да се сподели и с компетентните органи извън Европа.

Проектът има за цел да:

 • Подпомагане на компетентните органи при прилагането на измененията на Базелските правила за пластмасовите отпадъци чрез предоставяне на документирани насоки и помощ чрез серия от уебинари.
 • Постигане на по-добро разбиране за крайните дестинации на ирландските и европейските пластмасови отпадъци.
 • Осигурете на регулаторните органи по-добро разбиране на потоците от пластмасови отпадъци, особено към азиатските страни, и как митниците взаимодействат с РПСО.

  Свързани файлове/информация

   

  • Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (Рамкова директива за отпадъците).
  • Директива (ЕС) 2018/851 (преработена РДО).
  • Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци.
  • Регламент (ЕО) № 1418/2007 за превоз на отпадъци от зелени списъци до някои държави, които не са членки на ОИСР.
  • Директива (ЕС) 2019/904 за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (Директива за пластмасите за еднократна употреба).
  • Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
  • Решение на Базелската конференция на страните по конвенцията (BC – 14/12) за изменение на конвенцията с цел засилване на контрола върху трансграничното движение на пластмасови отпадъци

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Текущо – Period: 2019 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter