IMPEL Logo

Практическо приложение на принципите на по-доброто регулиране за подобряване на ефективността и ефикасността на органите за инспекция на околната среда

2009

Завършен

Описание и цели на проекта

Този проект на IMPEL имаше за цел да предостави практически решения и да сподели добри практики сред инспекционните органи по околна среда в Европа относно инициативи за подобряване на ефикасността и ефективността на регулаторните дейности, като например издаване на разрешителни и инспекции. Ползите от проекта бяха следните:

  • Споделяне на добри практики и практически решения на общи проблеми, с които се сблъскват инспекционните органи, което ще бъде от полза за околната среда, бизнеса и обществеността.
  • Представяне на доказателства за резултатите и ефективността на подходите за по-добро регулиране.
  • Информиране на европейските и националните законодатели относно подходите за прилагане на законите, основани на най-добрите практики.

Идентифицирани бяха редица тенденции в подходите за по-добро регулиране:

  • По-голямо използване на алтернативи на индивидуалните разрешения, например общи задължителни условия.
  • Повече доказателства за прилагане на секторни подходи, напр. стремеж към договаряне на цели за ефективност извън минималните регулаторни стандарти.
  • Подходи за оптимизиране или интегриране на дружества, които извършват сходни дейности на няколко места.
  • Въвеждане на различни видове инспекционни дейности в един или хармонизиран процес, който повишава съгласуваността и намалява разходите на предприятията и органите.
  • Идентифициране на възможности за други инспекторати или дори търговски организации да поемат области на инспекционна дейност, където това е по-ефективно.
  • Относително малко от инициативите са включвали оценка на очакваните ползи по отношение на резултатите в областта на околната среда или спестяването на разходи за бизнеса и регулаторните органи.

 

Number: 2009/04 – Status: Завършен – Period: 2009 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter