IMPEL Logo

Намаляване на пестицидите във водата

2016 - 2016

Завършен

Описание и цели на проекта

Балансът между конкурентноспособното селскостопанско производство и опазването на водните екосистеми
е грижа на държавите-членки на ЕС в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Рамковата директива за водите (РДВ). Инструментите за постигане на устойчиво използване на пестициди са доброволните агроекологични ангажименти, финансирани в рамките на Програмите за развитие на селските райони (ПРСР), и регулаторните минимални изисквания за кръстосано спазване и основни мерки съгласно РДВ. За да се постигнат целите за добро състояние на подземните и повърхностните води, в член 11.3 от РДВ се посочва, че следва да се извърши преглед и, ако е необходимо, актуализация на мерките за предотвратяване и контрол на употребата на пестициди и да се включат в плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). Следва да се опише националната нормативна уредба за постигане на целите и това правно основание за основните мерки за предотвратяване и контрол на употребата на пестициди съгласно директивата (2009/128/ЕО) за устойчива употреба на пестициди следва да се определи в програмата от мерки, която държавите членки финализират през декември 2015 г. съгласно РДВ. Освен това, съгласно РДВ следва да се разработят програми за (оперативен) мониторинг, основани на риска, за да се проследи необходимостта от мерки за намаляване на замърсителите в подземните и повърхностните води. Тези разходи за мониторинг се покриват в различна степен от обществеността и потребителите на пестициди. Прилагането на РДВ е в ход през първия цикъл на управление и има различни пропуски в прилагането в страните членки в зависимост от предпоставките и националните проблеми и възможности. Мрежата IMPEL планира да обмени планове и стратегии за улесняване на по-нататъшното прилагане на РДВ в националното законодателство, за да се постигне хармонизиран баланс между задължителните и доброволните мерки и хармонизирано използване на принципа "замърсителят плаща", когато трябва да се споделят разходите за мониторинг.

Проектът има за цел да улесни обмена на знания и опит в областта на:

  • Как държавите членки намират баланс между доброволните и задължителните мерки;
  • Как страните членки определят правната база за постигане на целите в РДВ;
  • Проектиране на мониторинг на пестициди, основан на риска;
  • Как доброволните агроекологични ангажименти постигат резултати по отношение на намаляването на концентрациите на пестициди във водата 
  • .

Свързани файлове/информация

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Завършен – Period: 2016 - 2016 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter