IMPEL Logo

Отчитане пред обществеността

2008 - 2009

Завършен

Описание и цели на проекта

Целта на проекта беше да се определи каква основна информация за извършените екологични инспекции трябва да се предоставя на обществеността и как най-добре може да се предостави тази информация, особено чрез електронни средства (интернет), както и да се дадат препоръки. Проектът успя да установи каква информация се предоставя на обществеността и под каква форма е достъпна.

Number: 2008/04 – Status: Завършен – Period: 2008 - 2009 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter