IMPEL Logo

Разрешаване на екологични конфликти чрез диалог между съседите

2005 - 2010

Завършен

Описание и цели на проекта

Този проект се състои от четири етапа, осъществени между 2005 и 2010 г.

Диалозите в съседство предотвратяват, управляват и разрешават конфликти ефективно и ефикасно чрез изграждане на доверие, търсене на взаимноизгодни решения и създаване на устойчиви добри съседски отношения. Тяхната цел е да се обменя открито информация, да се разработват препоръки за компанията, а понякога дори да се сътрудничи и преговаря, за да се постигне съгласие за решение.

Опитът показва, че този систематичен комуникационен подход води до резултати, които могат да подобрят екологичната ситуация и често водят до по-добри екологични показатели на обекта, отколкото биха могли да се изискват от законодателството. Разбира се, диалозите и резултатите от тях трябва да са в съответствие със закона и те могат само да допълват, а не да заменят обичайните отговорности на органите и законодателството.

Фаза I

Фокусът на проекта беше върху съществуващи обекти с оплаквания от съседи, където процесът на диалог се използваше като доброволен инструмент за опит за разрешаване на конфликта. Оплакванията и конфликтите в съседство често възникват в близост до обекти като промишлени производствени съоръжения, обекти за управление на отпадъци и кариери поради техните емисии или потенциални опасности, включително рискове за здравето. Обектите, построени в близост до населени места или заобиколени от жилищни райони, са особено засегнати. Конфликтите могат да се съсредоточат върху опасения относно миризми, шум, замърсяване на въздуха, аварии, нарушения в работата или нови условия и процедури за издаване на разрешителни.

Фаза II – Инструментариумът

Фокусът на проекта беше насочен към разработване на инструментариум за органите и дружествата относно начините за установяване на диалог с кварталите. Инструментариумът съдържа подробна информация за това кога, защо и как да се използват диалозите с кварталите. Той дава отговори на ключови въпроси, например за областите на приложение или основните принципи, и подпомага читателя с шест стъпки как да установи диалог за съседство. Той очертава възможностите и дава подкрепа при убеждаването на всички партньори в диалога – като същевременно обаче обяснява и рисковете, границите и начините за преодоляване на трудностите. Посочва също така кога е по-добре да не се използва диалог и да се разчита на традиционните инструменти за регулиране на даден обект, например за предотвратяване на значителни рискове за здравето и околната среда.

Фаза III – Самооценка

Основната цел на фаза III беше да се разработи ръководство за органите и дружествата за това как да оценяват своите диалози с кварталите и да оценяват работното натоварване.

Фаза IV – Инструкции стъпка по стъпка

Фокусът на тази последна фаза на проекта беше да се насърчи използването на съседските диалози като инструмент за решаване на екологични конфликти чрез разработване на кратки инструкции "стъпка по стъпка" въз основа на “Инструментариума” и “Насоките за самооценка” и тестването им върху реални случаи.

Основният резултат от проекта е презентацията на PowerPoint “Диалогът за съседство - инструмент за предотвратяване и решаване на конфликти между компаниите и техните съседи – процедури – стъпки – оценка”.

Свързани файлове/информация

 

 

Number: 2005/05 - 2006/18 - 2007/01 - 2009/01 - 2010/04 – Status: Завършен – Period: 2005 - 2010 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter