IMPEL Logo

База данни с критерии за риск

2015 - 2015

Завършен

Описание и цели на проекта

Проектът е разработен поради силното търсене на ефективни инструменти за насочване на инспекциите по оптимизиран начин за проверка на спазването на законодателството на ЕС, свързано с човешките дейности; не само за големите промишлени предприятия, но и за други човешки дейности. Качеството на околната среда зависи и от по-малките инсталации и от селското стопанство, с потенциално и реално въздействие върху компонентите на околната среда като въздух, почва, вода.

Целта на проекта е да насърчи използването на инструменти за анализ на риска във всички сектори на инспекциите по околната среда, като инструмент за оптимизиране на използването на ресурсите на инспекционните органи, чрез:

  • непрекъснато събиране и споделяне на опит относно критериите за въздействие и тяхното използване за общите задачи на инспекциите чрез създаване на уеб базиран инструмент, достъпен за инспекционните органи, за да се улесни изборът на критерии за въздействие, които да се използват в инструмента за анализ на риска;
  • разширяване на използването на инструменти за анализ на риска за определяне на приоритетите на инспекциите за справяне с източници на замърсяване на околната среда, различни от дейностите на IED и Seveso, чрез адаптиране на съществуващи инструменти или създаване на нови инструменти  и разпространение на техниките.

При реализацията на проекта специално внимание ще бъде отделено на осигуряването на показатели и параметри за селскостопанския риск, специфичен инструмент за анализ на риска за програмиране на инспекциите в тази област.

Number: 2015/20 – Status: Завършен – Period: 2015 - 2015 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter