IMPEL Logo

Планиране на развитието на реките

2017 - 2018

Завършен

Описание и цели на проекта

Много реки, езера и потоци в ЕС са далеч от доброто състояние на водите, което е трябвало да постигнат до декември 2015 г. или да постигнат най-късно до 2027 г., съгласно Рамковата директива за водите на ЕС. В Германия например само 10 % от реките и потоците имат добро екологично и химично състояние поради замърсяване с отпадъчни води, селскостопански торове и пестициди, интензивна канализация, преграждане с бариери на хидроязовири, както и разрастване на градовете и уплътняване на почвата във водосборните области. За да се намалят и обърнат тези въздействия върху състоянието на водите, е необходимо те да бъдат оценени по интегриран начин и внимателно да се определят приоритетите на необходимите мерки.

Планът за развитие на реката е подходящ инструмент за организиране на основани на знания задължителни и доброволни мерки за подобряване на ситуацията. Той обаче рядко се използва на практика, тъй като агенциите се опасяват от допълнителни разходи и усилия.

Проектът следва да събере информация за най-добрите практики и да предостави насоки как да се изготвят и прилагат плановете за развитие на реките по икономически ефективен начин, така че регулаторните органи в държавите членки да бъдат насърчени да използват този инструмент за възстановяване на повърхностните води под тяхна юрисдикция.

Проектът има за цел да надгради опита на други проекти на IMPEL, свързани с водите (например SWETE, ReDuPiWa, Добри практики за справяне със замърсяването с нитрати), за споделяне на най-добрите практики за прилагане на Рамковата директива за водите.

Очаквани резултати

  • Полеви посещения с информационни документи за участниците
  • Документ с насоки (Ръководство за планиране на развитието на реките)
  • Окончателен доклад за проекта.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Завършен – Period: 2017 - 2018 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter