IMPEL Logo

Конференция за почвите

2015 - 2015

Завършен

Описание и цели на проекта

IMPEL организира Конференцията за почвите през 2015 г. с цел обмяна на опит и подпомагане на прилагането на най-добрите практики за опазване на почвите сред практикуващите на ниво ЕС. Контекстът е “Международната година на почвите (IYS)”, обявена от Организацията на обединените нации за тази година, и като цяло възможността за разработване на инициативи за повишаване на осведомеността относно опазването на този жизненоважен компонент на околната среда.

Основните теми, които ще бъдат разгледани на конференциите, са: Опазване на почвите и промишленост, земеделие, управление на земите, повишаване на природните рискове, горско стопанство, биоразнообразие и екосистеми, събиране и управление на информация за почвите.

Конференцията има за цел да събере на едно място опит, регулаторен подход, проблеми и решения, за да се справи с многобройните предизвикателства в тази област; тази необходимост беше изтъкната и от неотдавнашното проучване IMPEL за предизвикателствата при изпълнението. Конференцията ще допринесе за обсъждането на приоритетите и определянето на проекти по темите за почвите в програмите IMPEL.

Конференцията ще се проведе на 7 и 8 октомври 2015 г. на изложението Expo в Милано, Италия

 

Number: 2015/10 – Status: Завършен – Period: 2015 - 2015 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter