IMPEL Logo

Подкрепа за прилагането на IED

2015

Текущо

Описание и цели на проекта

Проектът има за цел да сподели знания и добри практики сред професионалистите в областта на регулирането и да разработи насоки и материали за обучение в подкрепа на ефективното прилагане на Директивата за емисиите от промишлеността (IED). Конкретните резултати от проекта през следващите четири години (2021-2024 г.) ще бъдат:

 • По-добро разбиране на нерешените проблеми при прилагането на IED, с които се сблъскват специалистите в областта на регулирането, така че работата по проекта да може да се приоритизира и да се съсредоточи върху подпомагането на разрешаването на тези проблеми.
 • Подпомагане на прилагането на основани на риска подходи при планирането и изпълнението на регулаторни интервенции, така че ограничените ресурси на органите по околна среда да могат да се прилагат по-ефективно при насочването към инсталации и дейности, които оказват най-голямо въздействие върху хората и околната среда, и да се подпомогне разрешаването на най-сериозните случаи на несъответствие с IED.
 • По-добро разбиране на ефикасността и ефективността на рутинните и нерутинните инспекции по околна среда и, когато е необходимо, на действията по прилагане на законодателството за насърчаване на спазването и постигането на изискванията на IED.
 • Идентифициране на инструментите в рамките на IED, които могат да допринесат за общата цел за постигане на кръгова икономика в Европа, и споделяне на добри практики относно начина на тяхното прилагане.
 • Подкрепа на целите на политиката и действията на Европейската зелена сделка чрез оценка на това как прилагането на IED може да се прилага по-ефективно за подобряване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове, насърчаване на по-ефективното използване на ресурсите и реагиране на въздействието на изменението на климата.
 • По-ефективно регулиране на проблемите, свързани с обществените неудобства, произтичащи от промишлеността, включително миризми, шум и отпадъци, като се проучат видовете и източниците на конфликти и жалби и как се използват различни подходи за тяхното разглеждане и разрешаване.
 • Подобрено прилагане на НДНТ при издаването на разрешителни за околната среда чрез съсредоточаване върху редица специфични технически въпроси, идентифициране и популяризиране на добри практики и разработване на съвети и насоки.
 • По-силна проверка на самонаблюдението и докладването от задължените лица чрез споделяне и идентифициране на добри практики сред регулаторните организации за подобряване на качеството и надеждността на данните от самонаблюдението.
 • Подобряване на качеството на BREF документите чрез гарантиране, че знанията и опитът на практикуващите в областта на регулирането се връщат обратно в цикъла на преглед и ревизия на BREF документите.
 • По-добро разбиране на източниците и приноса на конкретни замърсители от промишлените сектори и как може да се подобри прилагането на съществуващото законодателство в областта на околната среда, включително IED и Директивата за качеството на въздуха, за да се регулира и намали замърсяването на въздуха и да се постигнат съответните стандарти за качество на атмосферния въздух.
 • Практически решения за прилагане на заключенията за НДНТ в сектора на изгарянето на отпадъци, които да спомогнат за постигане на по-равнопоставени условия на конкуренция в цяла Европа.

Свързани файлове/информация

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Текущо – Period: 2015 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter