IMPEL Logo

Проект за прокурори на TFS

2012 - 2015

Завършен

Описание и цели на проекта

Дефицитът на съответствие с Базелската конвенция и нейното европейско изпълнение - Европейския
Регламент за превоз на отпадъци (1013/2006) или ‘РПСО’ - е много сериозен. Данните сочат, че около 20 % от
всички превози на отпадъци са в нарушение. Директива 2008/99 на ЕС относно защитата на околната среда
чрез наказателното право изисква от държавите членки да прилагат WSR и чрез наказателното право.

Прокурорското преследване на престъпленията срещу околната среда е от национална компетентност. Вследствие на това разликите в подхода и броя на осъдителните присъди в европейските държави са значителни. Изглежда, че липсва комуникация между органите както на национално, така и на международно ниво. На практика престъпниците, които се занимават с превоз на отпадъци, могат незаконно да се възползват от различията в прилагането на закона и липсата на комуникация между органите.

За да се подобри сътрудничеството и съгласуването в рамките на наказателното преследване на WSR, е необходим чест контакт между всички съответни органи. Прокурорското преследване е важна част от цикъла на прилагане и спазване на законодателството. Ето защо европейските прокурори се нуждаят от структуриран, личен и чест контакт, подкрепен от база данни със съответната информация, където да могат да укрепват мрежата си, да обменят опит в областта на съдебната практика и добрите практики и да съгласуват действията по наказателно преследване на европейското законодателство и регулации в областта на околната среда в Европа.

Целите на този проект са да се укрепи и продължи мрежата на прокурорите в Европейския съюз, участващи в наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда със специален акцент върху WSR 1013/2006, чрез:

 • Въвеждане и използване на база данни на уебсайта на IMPEL, съдържаща съдебна практика,
  информация за съдебното преследване, като например размер на глобите, методи на работа, подход на прокуратурата,
  интерпретация и практически опит. Тази база данни за обмен на неоперативна
  информация ще бъде достъпна предимно за прокурорите и за правните звена на инспекторатите.
 • Организиране на семинар за прокурори през 2015 г.
 • .
 • Укрепване на връзките с IMPEL, секретариата на BASEL и Евроюст. Специално трябва да се спомене Европейската мрежа
  на прокурорите за околната среда ENPE. Предвижда се тясно сътрудничество между проекта за прокурори на ТФС и ENPE.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Завършен – Period: 2012 - 2015 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter