IMPEL Logo

Преходът към разрешителни за IED и как да се справим със съществени промени в разрешен обект

2012 - 2012

Завършен

Описание и цели на проекта

На 6 януари 2011 г. влезе в сила Директивата за емисиите от промишлеността и нейните разпоредби, изброени в член 80, параграф 1, трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство в срок от две години. Съгласно Директивата за емисиите на вредни вещества е възможно за много промишлени сектори да се наложи преразглеждане на съществуващите разрешителни, за да се отговори на изискванията на заключенията за НДНТ в съответния BREF документ (член 3, параграфи 11 и 12). Съгласно съществуващите директиви държавите-членки прилагат различни системи за справяне с промените, настъпващи в съоръженията. Тези промени се правят в разрешителните в различни формати и под различни форми, включително съгласувани промени в разрешителните, изменения в разрешителните, технически изменения в разрешителните и т.н. Член 20 от IED се отнася за промени в инсталациите, извършвани от операторите, а член 63 - за съществени промени в съществуващите инсталации. Тези разпоредби ще изискват нов подход от страна на държавите-членки при вземането на решение дали е необходим пълен преглед на Разрешението или е приета по-неформална система за одобрение на промените.

В рамките на този проект беше организирано упражнение за държавите членки, което беше съсредоточено върху променящите се изисквания за разработване на Разрешителни съгласно новата разпоредба на IED. Основните въпроси бяха:

  • “По какво ще се различават Разрешителните по IED от видовете разрешителни, които понастоящем се изготвят от регулаторните органи на държавите членки?” (по IPPC, LCP, WID и др.), и
  • “Как ще се справим със съществените промени в разрешените съоръжения”?

Докладът за проекта очертава резултатите от дискусиите и изброява препоръки за държавите членки и IMPEL.

 

Number: 2012/10 – Status: Завършен – Period: 2012 - 2012 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter