IMPEL Logo

Обръщане на тенденцията при замърсяването на подземните води

2020

Текущо

Описание и цели на проекта

Арт. 4 от Рамковата директива за водите (РДВ) задължава държавите членки, наред с другото, да защитават, подобряват и възстановяват всички подземни водни тела с цел постигане на добро състояние на подземните води до декември 2015 г. и да прилагат необходимите мерки за обръщане на всяка значителна и устойчива тенденция на нарастване на концентрацията на замърсители. В действителност обаче през 2015 г. 25 % от подземните водни тела в ЕС (и напр. 36 % в Германия) са били в лошо химическо състояние, най-вече поради замърсяване с нитрати и пестициди от селското стопанство. Освен това, според доклад на ЕАОС от 2018 г., общата площ на подземните водни тела с установена възходяща тенденция на замърсяване все още е почти два пъти по-голяма от площта с обратна тенденция (9,9 % срещу 5,9 % от площта).

По този начин в ЕС съществува сериозен дефицит на изпълнение по отношение на опазването на подземните води и само няколко държави членки могат да покажат известен успех при постигането на обръщане на тенденцията. През последните години някои държави членки, последно Германия през юни 2018 г., бяха признати от Съда на ЕС за нарушители на задълженията си по Нитратната директива, тъй като не са предприели необходимите допълнителни мерки или засилени действия за намаляване на замърсяването на водите, когато е станало ясно, че националната програма за действие не е достатъчна.

Проектът има за цел да намали този дефицит на изпълнение, като разгледа възможните инструменти и най-добрите практики на административно ниво, особено на регионалните и местните органи по водите.

Свързани файлове/информация

  • Директива 2000/60/ЕО = Рамкова директива за водите (член 4.1.b.iii)
  • Дир. 91/676/ЕИО = Нитратна директива
  • Директива 2006/118/ЕО = Директива за подземните води

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Текущо – Period: 2020 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter