IMPEL Logo

Проверка на местоназначенията на отпадъците

2003

Завършен

Описание и цели на проекта

Проектът имаше за цел да засили сътрудничеството и обмена на информация относно проверката на местоназначенията на отпадъците в рамките на Регламент 259/93 на ЕС (Регламент за превоза на отпадъци WSR) относно надзора и контрола на превоза на отпадъци, като извършва проверки в участващите страни и проследява потоците отпадъци до крайното им местоназначение.

Резултати от проекта

 • Мрежата от правоприлагащи органи в участващите страни беше допълнително подобрена и бяха уточнени контактите на правоприлагащите органи в участващите страни, отговорни за надзора на основните съоръжения за обезвреждане и преработка на отпадъци. Въпреки това съществуват големи различия в задачите, компетенциите и юрисдикциите на участващите организации. Различен е и начинът, по който тридневната предварителна нотификация е въведена в националното законодателство;
 • Изготвен е метод (наръчник) за проверка на превозите на отпадъци, основан на съществуващите методи и опит. Методът съдържа административни проверки, инспекции "на място" и начин на обмен на информация между участващите (правоприлагащи) органи;
 • Превозите на отпадъци са проверени. Участващите страни възнамеряваха да проверят 25 нотифицирани превоза на отпадъци. В крайна сметка бяха проверени единадесет инспекции "от люлката до гроба". Оказа се, че редица нотификации (7 от 25) не са били "в употреба". В три случая бяха открити нередности. Резултатите дават основание за по-нататъшно подобряване на прилагането на регламента в бъдеще;
 • По редица причини беше установено, че тридневното предварително уведомяване е много трудно за прилагане. Предварителната нотификация се подава до а/компетентния/те орган/и на страната/региона, който/които не е/са автоматично отговорният/те орган/и по прилагането. Също така планирането на капацитета за инспекции в рамките на няколко дни за проверка на пратките се оказа трудно;
 • Обменен бе практически опит и информация.

Препоръки

Въз основа на опита и резултатите от прилагането на проекта могат да се дадат следните препоръки:

 • Европейската комисия следва да преразгледа задълженията за тридневно предварително уведомление в рамките на преразглеждането на Регламент 295/93 на ЕС. Процедурата за уведомяване следва да бъде регламентирана по такъв начин, че да може да бъде прилагана адекватно, например чрез стимулиране на електронния обмен на данни за уведомленията (като EUDIN), също и между органите, отговарящи за тези уведомления, и тези, които отговарят за изпълнението;
 • Регламент 259/93 (преразгледан) трябва да задължи държавите-членки да представят годишен доклад за хода на действията по изпълнение. Тези резултати трябва да бъдат анализирани от работна група, назначена от Комисията, и да бъдат използвани за по-нататъшно подобряване на регламента.
 • Държавите членки следва да бъдат стимулирани да докладват своя опит в прилагането на тридневното предварително уведомяване. (Преразгледаният) Регламент 259/93 следва да предвиди това задължение.
 • IMPEL/IMPEL-TFS следва да работят по обширен интернет сайт със съответната информация за регламента за превоз на отпадъци & изпълнение, с пълна информация за контакт, каталози на отпадъците/ справочници и т.н.;
 • Компетентните органи и/или изпълнителните органи следва да определят едно централно координационно звено на национално ниво, освен това при обстоятелства, при които отговорностите за (изпълнение на) процедурата за уведомяване са определени на регионално ниво. Също така компетентните и правоприлагащите органи следва да работят за подобряване на достъпа до системите за данни за тридневно предварително уведомяване, за да се даде възможност за точни "проверки";
 • Управлението на проекта предлага да се разшири установеното сътрудничество с повече държави от ЕС, да се разшири фокусът на проекта с отпадъци от зелени списъци и отпадъци, за които не е подадено уведомление, и да се съсредоточи върху проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове на стратегическо ниво (с участието на повече от един правоприлагащ орган).

Свързани файлове/информация

Проект за верификация - фаза II:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Завършен – Period: 2003 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter