IMPEL Logo

Конференции за отпадъци и TFS

2006

Текущо

Описание и цели на проекта

Много от проектите и дейностите на експертния екип по отпадъци и ТФС се основават на Европейския регламент за превоз на отпадъци (EC) Nº 1013/2006 (WSR). Тъй като става въпрос за регламент и включва трансграничен аспект, от голямо значение е наличието на активна и практическа европейска мрежа от инспектори и регулатори, които се срещат редовно, за да обменят практически опит. Не само инспектори по околната среда, но и митнически и полицейски служители и представители на съдебната власт. Текущите проекти на IMPEL-TFS продължават да показват необходимостта от установяване и най-вече поддържане на добро и практическо сътрудничество между държавите членки, трети държави и съответните международни организации.
През юни 2014 г. бяха приети редица изменения на РДВ, целящи по-добър и по-равнопоставен режим на инспектиране на РДВ в целия ЕС; например чрез създаване на планове за инспекции. Измененията също така разширяват компетенциите на правоприлагащите органи и подобряват обмена на информация.

Така че тези годишни конференции имат за цел да улеснят:

 • Обмен на най-добри практики и опит;
 • Популяризиране на работата на IMPEL сред по-широка аудитория;
 • Подходящ подход и по-единно тълкуване на WSR;
 • Подобрено сътрудничество между участващите правоприлагащи органи;
 • Представяне на резултатите от други съответни (международни) проекти и инициативи;
 • Събиране на идеи за бъдещата работа на екипа за износ на отпадъци и ТФС;
 • Подобряване на връзките и съвместните действия с държави и региони извън Европейския съюз.

Свързани файлове/информация

 

 • Европейски регламент за превоз на отпадъци (ЕО) № 1013/2006.
 • Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията относно износа на определени отпадъци за оползотворяване в страни, които не са членки на ОИСР.
 • Дейностите по правоприлагането се основават на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на ЕК относно надзора и контрола на превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност. Той е пряко приложим във всички държави-членки на ЕС. Член 50 изисква от държавите членки да прилагат регламента и да проверяват превозите, както и да си сътрудничат двустранно или многостранно, за да улеснят предотвратяването и разкриването на незаконни превози.
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • Международни конвенции: Базелска конвенция, Хонконгска конвенция и Конвенция от Бамако

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Текущо – Period: 2006 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter