IMPEL Logo

Планиране на инспекциите за превоз на отпадъци

2015 - 2016

Завършен

Описание и цели на проекта

Новият проект Art. 50 (2а) от Регламент 1013/2006 относно превоза на отпадъци (РПОО) постановява, че до 1 януари 2017 г. държавите - членки на ЕС, трябва да осигурят създаването на един или повече планове за инспекция (ПИ) по отношение на цялата си географска територия. Тези планове се отнасят до инспекциите по чл. 50, параграф 2 от WSR, т.е. на предприятия, предприятия, брокери и дилъри в съответствие с чл. 34 от Директива 2008/98/ЕО, както и на превози на отпадъци и на свързаното с тях оползотворяване или обезвреждане. По време на конференцията на IMPEL-TFS през 2014 г. участниците изразиха необходимостта от разработване на стандартен формат/шаблон или поне насоки за план за инспекция в съответствие с изискванията на WSR, което би трябвало да направи ИП и по-съпоставими. Те подкрепиха също така обмена на съществуващи планове, опит и приоритети.

Целите са:

  • да се разработи ръководство за план за инспекция (ИП);
  • да се създаде платформа за обмен на най-добри практики и опит по отношение на ИП (като се използва IMPEL-TFS Basecamp).

В резултат на това държавите членки следва да могат да изготвят сравними планове за инспекция, като използват същите или еквивалентни елементи на ИП, например по отношение на оценката на риска. Това е важно за създаването на равнопоставени условия, тъй като в момента съществуват огромни различия в прилагането на РДО, докато незаконният трафик в Европа и прескачането на пристанища представляват сериозни предизвикателства (вж. ИМПЕЛ-ТФС Действия по прилагане III Окончателен доклад).

Свързани файлове/информация

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Завършен – Period: 2015 - 2016 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter