IMPEL Logo

Площадки за отпадъци

2011 - 2014

Завършен

Описание и цели на проекта

С оглед на проблематичните потоци отпадъци в световен мащаб, по-специално електронни отпадъци, излезли от употреба превозни средства и техните компоненти от Европа до Африка, експертите се съгласиха, че е необходимо да се насочат по-ефективно към източниците на незаконните потоци отпадъци и съоръженията “нагоре по веригата”, където тези отпадъци се събират, съхраняват и/или обработват преди износ.

В съответствие с член 34, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, предприятията или учрежденията, които извършват дейности по третиране на отпадъци, предприятията или учрежденията, които професионално събират или транспортират отпадъци, брокерите и търговците, както и предприятията или учрежденията, които произвеждат опасни отпадъци, подлежат на подходящи периодични проверки от компетентните органи.

Проектът “Места за отпадъци”, който се изпълняваше между 2011 и 2014 г., имаше за цел по-добро разбиране на тези потоци отпадъци и съоръжения нагоре по веригата, обмен на информация и най-добри практики, както и разработване на ръководни документи за идентифициране на местата, инспекциите и последващите действия.

На първия етап екипът на проекта събра информация от въпросници, изпратени до страните членки на IMPEL, и от анализа на съществуващите ръководни документи. Експертният семинар послужи като форум за дискусия между експерти от органите по околна среда, митниците, полицията, промишлеността и изследователските институции и даде информация за предвидените инструменти за насоки. Тези документи – “наръчник” и “ръководство за работа на терен” – бяха тествани при пробни проверки в страните членки. Резултатите от тези тестове бяха използвани при финализирането на наръчника за местата за отпадъци по време на втората фаза на проекта.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Завършен – Period: 2011 - 2014 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter